Incidentie arbeidsongevallen

Sla de grafiek Incidentie ernstige arbeidsongevallen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023 (online data code: hsw_mi01)

 • Ernstige arbeidsongevallen: Arbeidsongevallen die leiden tot een verzuim van vier dagen of langer.
 • Cijfers zijn gecorrigeerd voor de omvang van economische sectoren omdat sommige sectoren (bijvoorbeeld bouw en landbouw) een groter risico op een arbeidsongeval met zich meebrengen. 

Aantal arbeidsongevallen in Nederland gemiddeld

Nederland neemt een lage tot gemiddelde positie in binnen de EU Europese unie (Europese unie) wat betreft arbeidsongevallen die leiden tot verzuim van vier dagen of langer. De vergelijkbaarheid tussen landen is echter beperkt doordat in sommige landen de registratie gebaseerd is op verzekeringscijfers en in andere landen op cijfers van arbeidsinspecties. Het cijfer van Nederland is als één van de weinige afkomstig van een enquête (de NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden)). Dit beïnvloedt mogelijk de vergelijkbaarheid. Bij de gegevens voor Bulgarije, Letland, Litouwen en Roemenië  is sprake van onderrapportage.   


Internationale vergelijking incidentie van letsels door verkeersongevallen

Sla de grafiek Gewonden door verkeersongevallen 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: UNECE Statistical Database, 2022

Indicator: "Road traffic injuries, rate per million inhabitants". Het betreft gewonden die zijn opgenomen in het ziekenhuis. De cijfers zijn omgerekend naar "aantal per 100.000 inwoners".

Aantal gewonden door verkeersongeval in Nederland relatief laag

Het aantal gewonden door verkeersongevallen met niet-dodelijke afloop is in Nederland in verhouding gunstig. Ongeveer 120 Nederlanders per 100.000 raken jaarlijks gewond bij een verkeersongeval. Het betreft hier verkeersslachtoffers die opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Dit aantal varieert van 53 per 100.000 in Denemarken tot 509 per 100.000 in Oostenrijk. De internationale vergelijking moet echter voorzichtig worden geïnterpreteerd omdat landen verschillende definities gebruiken voor een (ernstig) verkeersgewonde. Ook is in veel landen de registratie van verkeersgewonden verre van volledig.


Internationale vergelijking sterfte door arbeidsongevallen

Sla de grafiek Sterfte door arbeidsongevallen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023 (online data code: hsw_mi01)

 • Exclusief ongevallen tijdens vervoer van en naar het werk.
 • Cijfers zijn gecorrigeerd voor de omvang van economische sectoren omdat sommige sectoren (bijvoorbeeld bouw en landbouw) een groter risico op een arbeidsongeval met zich meebrengen. 

Sterfte door arbeidsongevallen in Nederland relatief laag

Nederland heeft internationaal een relatief lage sterfte door arbeidsongevallen. ESAW European statistics on accidents at work (European statistics on accidents at work) definieert een dodelijk ongeval als een ongeval dat leidt tot het overlijden van het slachtoffer binnen een jaar na het ongeval. Bij de gegevens voor Nederland (deels afkomstig van de Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), voorheen Arbeidsinspectie) gaat het echter om een ongeval dat op dezelfde dag leidt tot het overlijden van het slachtoffer. Door het hanteren van een andere tijdsduur tussen ongeval en overlijden is er waarschijnlijk sprake van een onderschatting voor Nederland.


Internationale vergelijking sterfte door verkeersongevallen

Sla de grafiek Sterfte door verkeersongevallen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: V01-V99, Y85

Sterfte door verkeersongevallen relatief laag in Nederland

De sterfte door verkeersongevallen is vergeleken met andere EU Europese unie (Europese unie)-landen laag in Nederland. Binnen de EU bestaan grote verschillen in dodelijke verkeersongevallen. Verder valt op dat meer mannen dan vrouwen slachtoffer zijn van een dodelijk verkeersongeval.


Sterfte door uitwendige oorzaken internationaal

Sla de grafiek Sterfte door uitwendige oorzaken 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: V01-Y89

Sterfte door uitwendige oorzaken hoger dan EU-gemiddelde

De totale sterfte door uitwendige oorzaken (letsels en vergiftigingen) in Nederland is hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere sterfte bij vrouwen in Nederland ten opzichte van het EU Europese unie (Europese unie)-gemiddelde. Letsels en vergiftigingen vormen een brede groep van doodsoorzaken en de sterfte in Nederland is relatief gunstig voor bijvoorbeeld verkeersongevallen en arbeidsongevallen. Landen in het westen en zuiden van de EU vertonen over het algemeen een lagere sterfte door uitwendige oorzaken dan landen in het oosten van de EU. De sterfte is het hoogst in Slovenië en de Baltische staten en het laagst in Spanje, Malta en Italië.


Sterfte door vallen 65+

Sla de grafiek Sterfte door vallen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: W00-W19

Sterfte door vallen

Sla de grafiek Sterfte door vallen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: W00-W19

Sterfte door vallen hoger in Nederland dan gemiddeld in de EU

De sterfte door vallen is hoger in Nederland dan gemiddeld in de Europese Unie. Vallen is de belangrijkste doodsoorzaak in de categorie ongevalsletsels. Dit geldt voor de totale bevolking maar vooral ook voor 65-plussers die verantwoordelijk zijn voor veruit het grootste deel van de sterfte door vallen. Vergeleken met andere landen is de sterfte door vallen onder ouderen in Nederland sinds 2011 relatief sterk gestegen (Eurostat, 2024). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn het langer zelfstandig wonen door Nederlandse ouderen, de hogere levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd.) in het algemeen en het langer actief zijn waardoor het risico om te vallen groter is. Ook de toename van multimorbiditeit en polyfarmacie hebben het risico op vallen en het risico op ernstiger letsels door een val mogelijk vergroot (Hartholt et al. 2018Hartholt, KA., van Beeck, EF., van der Cammen, TJ. M., Mortality From Falls in Dutch Adults 80 Years and Older, 2000-2016. (2018)).


Internationale vergelijking sterfte door zelftoegebracht letsel

Sla de grafiek Sterfte door zelf toegebracht letsel 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2024

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking
 • Volgorde op basis van totale sterfte (mannen en vrouwen samen)
 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-code: X60-X84, Y870

Sterfte door zelftoegebracht letsel iets boven EU-gemiddelde

De totale sterfte door zelftoegebracht letsel (ook wel suïcide en zelfbeschadiging of zelfdoding genoemd) in Nederland ligt iets boven het gemiddelde van de Europese Unie (EU Europese unie (Europese unie)). Voor Nederlandse mannen ligt het cijfer onder het gemiddelde, voor Nederlandse vrouwen ligt het cijfer hoger dan het EU-gemiddelde. In alle landen binnen de EU sterven meer mannen dan vrouwen door zelftoegebracht letsel. Het aantal zelfdodingen is in de oostelijke lidstaten van de EU over het algemeen hoger dan gemiddeld in de EU, terwijl het aantal zelfdodingen het laagst is in de meeste zuidelijke EU-landen. 


 • M.M. Harbers (RIVM)
 • E.A. van der Wilk (RIVM)