Eenzaamheid naar opleiding

Sla de grafiek Eenzaamheid naar opleiding 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD'en, CBS en RIVM

  • De labels van de opleidingstypen vermelden de grootste opleidingsgroepen. Zie de toelichting op opleidingstypen voor meer informatie.

Meer eenzaamheid bij mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma

Bovenstaande grafieken presenteren cijfers over 2022 over eenzaamheid naar opleiding. Eenzaamheid betreft matige en (zeer) sterke eenzaamheid samengenomen. Het aandeel mensen dat zich eenzaam voelt verschilt per opleidingstype. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil). Resultaten van deze toetsing zijn:

  • Eenzaamheid komt het meest voor bij mensen met basisonderwijs of een vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)-diploma.  Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk.
  • Bij mannen en vrouwen in alle leeftijdsgroepen ervaren mensen met alleen basisonderwijs of een vmbo-diploma meer eenzaamheid dan mensen met een havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs), vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-diploma. Mensen met een havo, vwo of mbo-diploma ervaren weer meer eenzaamheid dan hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of universitair geschoolden. Zo ervaart 64,7% van de vrouwen met alleen basisonderwijs of een vmbo-diploma in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar eenzaamheid tegenover 49,3% van de vrouwen met een havo, vwo of mbo-diploma en 42,3% van de hbo of universitair geschoolde vrouwen in dezelfde leeftijdsgroep.

  • M.J. Buijs (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Zomer (RIVM)
  • V. Hermans, red (RIVM)