Hoogste sterfte aan infectieziekten in Zuid-Limburg

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Zuid-Limburg het hoogste sterftecijfer aan infectieziekten gemeld. Het laagste sterftecijfer aan infectieziekten is geregistreerd in Zeeland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 12.735 personen aan infectieziekten overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.184 sterfgevallen en komt overeen met 1,8 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Infectieziekten zijn ziekten die in het algemeen als besmettelijk of overdraagbaar worden beschouwd. 


De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)