Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen ernstige infectieziekten

Om kinderen te beschermen tegen ernstige infectieziekten, heeft de Nederlandse overheid het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma)) ingesteld. Het gaat hierbij om infectieziekten die kunnen leiden tot de dood of tot blijvend ernstige gevolgen als hersenbeschadiging, spierverlamming of doof- en blindheid.

Niet tegen elke ziekte waarvoor een vaccin beschikbaar is, wordt standaard gevaccineerd

Er zijn infectieziekten waarvoor in Nederland niet standaard (in het Rijksvaccinatieprogramma) wordt gevaccineerd, terwijl dit in sommige andere landen wel het geval is (bijvoorbeeld waterpokken). De meest recente toevoegingen aan het RVP zijn vaccins tegen het Humaan Papilloma Virus Infectieus organisme; veel kleiner dan de kleinste bekende bacteriën. (Infectieus organisme; veel kleiner dan de kleinste bekende bacteriën.) (HPV Humaan papilloma virus (Humaan papilloma virus)), ter preventie van baarmoederhalskanker, en tegen hepatitis B (een acute of chronische ontsteking van de lever, die kan leiden tot leverfalen en leverkanker).


Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM) coördineert infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding heeft tot doel het optreden van infectieziekten zoveel mogelijk te voorkómen. Verder moet het toch opgetreden infectieziekten signaleren en verspreiding van deze infectieziekten tegengaan. Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM) (Centrum Infectieziektebestrijding (onderdeel van het RIVM))) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert de infectieziektebestrijding. Het CIb coördineert bij een dreiging of bestrijding van een uitbraak. Ook voert het CIb de landelijke surveillance van infectieziekten uit. Daarnaast adviseert het CIb de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en professionals in de praktijk over het gewenste preventie- en bestrijdingsbeleid.

Richtlijnen voor bestrijding infectieziekten

Het LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding, onderdeel van CIb) ontwikkelt richtlijnen en draaiboeken voor de lokale en landelijke bestrijding van infectieziekten. De richtlijnen gelden als 'veldnorm' of 'professionele standaard' voor GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en. In de draaiboeken is vastgelegd wat er moet gebeuren wanneer meerdere aan elkaar gerelateerde ziektegevallen optreden die een gevaar kunnen zijn voor de regionale volksgezondheid.Het CIb werkt nauw samen met het Europese Centrum voor ziektepreventie Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig. (Ziektepreventie voorkomt specifieke ziekten of signaleert deze vroegtijdig.) en -bestrijding (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) in Stockholm.

Nederland beschikt over diverse surveillancenetwerken voor infectieziekten

Infectieziektensurveillance is het systematisch verzamelen van gegevens over infectieziekten, met als doel uitbraken tijdig te signaleren. Nederland beschikt over diverse netwerken voor infectieziektensurveillance, waarvan een groot deel wordt beheerd door het RIVM. Op basis van de surveillancedata bepaalt het RIVM of er een bedreiging is voor de volksgezondheid en of er aanleiding is voor bestrijdingsmaatregelen.

Meer informatie


VWS en zorginstellingen delen verantwoordelijkheid preventie zorggerelateerde infecties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) en de zorginstellingen spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van zorggerelateerde infecties. De verantwoordelijkheid voor verantwoorde zorg, en daarmee voor de preventie van zorggerelateerde infecties, ligt volgens de Kwaliteitswet zorginstellingen bij de zorginstellingen. Ook het ministerie van VWS heeft de verantwoordelijkheid infecties in instellingen te beperken om de volksgezondheid niet onnodig te bedreigen. Het ministerie doet dit door allerlei preventieve activiteiten op dit gebied te subsidiëren.

Overheid subsidieert preventie van antibioticaresistentie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidieert verschillende maatregelen gericht op het voorkómen van antibioticaresistentie. Zo is zij financier van instellingen als het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de SWAB Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid) die betrokken zijn bij een groot deel van de surveillance van antibioticaresistentie. Daarnaast draagt de overheid bij aan het ondersteunen van onderzoeksprojecten op dit terrein. De overheid subsidieert verder organisaties die zich bezighouden met het ontwikkelen van richtlijnen, zoals die voor antibioticagebruik en infectiepreventie.

EARS-Net maakt resistentie op Europees niveau inzichtelijk

EARS-Net is een Europees netwerk van nationale surveillance systemen, dat Europese referentiegegevens verstrekt over antibioticaresistentie ten behoeve van de volksgezondheid. EARS-Net brengt verschillen tussen landen en trends in de tijd van antibioticaresistentie in beeld. De gegevens zijn afkomstig uit meer dan 900 laboratoria van 28 landen in Europa. Het netwerk wordt gecoördineerd en gefinancierd door het ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control). De coördinatie van EARS-Net (voorheen EARSS) is in 2010 overgebracht van het RIVM naar het ECDC.