Hoogste sterfte aan longkanker in Zuid-Limburg

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor Zuid-Limburg het hoogste sterftecijfer aan longkanker gemeld. De laagste sterfte aan longkanker is geregistreerd in de regio Zeeland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 41.085 personen aan longkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 10.271 sterfgevallen en komt overeen met 5,9 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Longkanker is daarmee de kankervorm waar de meeste mensen in Nederland aan overlijden.  

Vergelijk met andere kaart


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)