Bijna 13.000 ziekenhuisopnamen voor longkanker

In 2020 waren er 12.600 klinische ziekenhuisopnamen voor longkanker, waarvan iets meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 77.260 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 6,1 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor longkanker 2020

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 6.640 5.960 12.600
Aantal verpleegdagen 40.745 36.515 77.260
Gemiddelde opnameduur (dagen) 6,1 6,1 6,1
Aantal dagopnamen 19.170 16.805 35.975
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 60 65 125
Totaal aantal opnamen 25.870 22.830 48.695

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C33-C34
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor longkanker

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor longkanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C33-C34
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal opnamen longkanker neemt toe met leeftijd

In 2020 waren er 12.600 klinische ziekenhuisopnamen voor longkanker in Nederland (mannen: 6.640 en vrouwen: 5.960). Dit aantal komt overeen met 7,1 opnamen per 10.000 personen (7,5 per 10.000 mannen en 6,7 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd, maar op hoge leeftijd (80 jaar en ouder) neemt het aantal opnamen weer af. In de leeftijdsklassen tot 65 jaar is het aantal opnamen per 10.000 inwoners voor vrouwen hoger dan voor mannen. Vanaf 65 jaar is het aantal ziekenhuisopnamen juist hoger voor mannen.


Trend ziekenhuisopnamen longkanker

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen longkanker 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-code: 162 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C33-C34 (2013-2020) 
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Afname ziekenhuisopnamen longkanker bij mannen

Het aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor longkanker neemt bij mannen sinds 1984 af. Het aantal ziekenhuisopnamen voor longkanker bij vrouwen is daarentegen in de periode 1981-2010 toegenomen en daarna enige jaren gestabiliseerd. Sinds 2015 is ook bij vrouwen een afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is voor mannen  niet echt toe- of afgenomen in de periode 1981-2015 en schommelde  tussen de 11.000 en 13.000 ziekenhuisopnamen. Na 2015 is het aantal ziekenhuisopnamen voor mannen afgenomen naar 8.300 in 2019 en in coronajaar 2020 was hetaantal nog verder afgenomen tot 6.640 ziekenhuisopnamen. Het absolute aantal ziekenhuisopnamen voor vrouwen is in de periode 1981-2015 toegenomen van 1.499 in 1981 naar 9.275 in 2015. Na 2015 is het aantal ziekenhuisopnamen weer afgenomen naar 7.660 in 2019 en 5.960 in 2020 (absolute aantallen zichtbaar in tabelweergave).

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022). Bij longkanker speelt waasrchijnlijk ook een afname in het aantal diagnoses van longkanker in coronajaar 2020 een rol (zie nieuwe gevallen van longkanker).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)