Bijna 5.900 ziekenhuisopnamen voor non-hodgkinlymfomen

In 2020 waren er 5.870 klinische ziekenhuisopnamen voor non-hodgkinlymfomen. Mannen worden vaker opgenomen dan vrouwen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 52.010 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 8,9 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor non-hodgkinlymfomen 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 3.660 2.210 5.870
Aantal verpleegdagen 31.940 20.070 52.010
Gemiddelde opnameduur (dagen) 8,7 9,1 8,9
Aantal dagopnamen 17.350 12.155 29.505
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 40 10 50
Totaal aantal opnamen 21.050 14.370 35.420

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C82-C86, C88
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor non-hodgkinlymfomen

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor non-hodgkinlymfomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C82-C86, C88
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Meer mannen dan vrouwen opgenomen voor non-hodgkinlymfomen

In 2020 waren er 5.870 klinische ziekenhuisopnamen voor non-hodgkinlymfomen in Nederland (mannen: 3.660 en vrouwen: 2.210). Dit aantal komt overeen met 3,3 opnamen per 10.000 personen (4,1 per 10.000 mannen en 2,5 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd, maar op hoge leeftijd (80 jaar en ouder) neemt het aantal opnamen weer af. Voor alle leeftijdsklassen is het aantal opnamen per 10.000 inwoners hoger voor mannen dan voor vrouwen.


Trend ziekenhuisopnamen NHL

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen non-hodgkinlymfomen 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-codes: 200, 202 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C82-C86, C88 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Lichte afname ziekenhuisopnamen non-hodgkinlymfomen

In de periode 2005-2020 is het aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor non-hodgkinlymfomen bij zowel mannen als vrouwen licht afgenomen. In de jaren voor 2005 wisselden perioden van toe- en afname elkaar af. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In de periode 2005-2020 is er geen duidelijke trend in het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd). Voor mannen is het aantal ziekenhuisopnamen over de hele periode licht gestegen van 3.512 in 2005 naar 3.660 in 2020 en voor vrouwen is het aantal ziekenhuisopnamen afgenomen van 2.517 in 2005 naar 2.210 in 2020 (absolute aantallen zichtbaar in tabelweergave).

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)