Ongeveer 17.700 ziekenhuisopnamen voor vroeggeboorte en laag gewicht

In 2020 waren er 17.705 klinische ziekenhuisopnamen voor vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging. Ongeveer evenveel jongens als meisjes werden opgenomen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 204.515 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 11,5 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging in 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 9.240 8.465 17.705
Aantal verpleegdagen 110.615 93.900 204.515
Gemiddelde opnameduur (dagen) 12 11,1 11,5
Aantal dagopnamen 30 5 30
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 265 280 545
Totaal aantal opnamen 9.535 8.750 18.285

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: P05, P07
 • Het aantal opnamen, verpleegdagen en observaties is afgerond op vijftallen.
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Trend ziekenhuisopnamen laag geboortegewicht

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging 2013-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: P05 en P07
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • De absolute cijfers zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Ziekenhuisopnamen voor vroeggeboorte en laag gewicht toegenomen

In de periode 2013-2020 is het aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor vroeggeboorte, ondergewicht en/of groeivertraging licht toegenomen. De trendgrafiek geeft het aantal klinische opnamen per 100 levendgeborenen weer. Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is in de periode 2013-2020 eveneens toegenomen: voor jongens van 8.070 in 2013 naar 9.240 in 2020 en voor meisjes van 7.265  in 2013 naar 8.465 in 2020 (absolute aantallen zichtbaar in tabelweergave). In tegenstelling tot de toename in het aantal ziekenhuisopnamen daalde in dezelfde periode het percentage vroeggeboorten en het percentage levendgeborenen met een laag geboortegewicht.


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)
 • M.M. Harbers, red. (RIVM)