Lage sterfte aan borstkanker zuiden van Nederland

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's in het zuiden en rond de grote steden in het westen van het land de laagste sterfte aan borstkanker gemeld. De regio's die hoog scoren liggen verspreid over het land, met regio’s Drenthe en IJsselland als de hoogst scorenden. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 12.285 vrouwen aan borstkanker overleden.  Dat zijn jaarlijks gemiddeld 3.071 sterfgevallen en komt overeen met 3,5 sterfgevallen per 10.000 inwoners. Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker waaraan vrouwen in Nederland overlijden.


Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.P.H. Koster (RIVM)