Minste sterfgevallen aan COPD in westen van Nederland

Regio's met een lage sterfte aan COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) zijn geconcentreerd in het westen van het land. Het laagste sterftecijfer aan COPD is geregistreerd in de regio's Zeeland en Zaanstreek-Waterland. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Twente het hoogste sterftecijfer aan COPD gemeld. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020  26.185 personen aan COPD overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 6.546 sterfgevallen en komt overeen met 3,8 sterfgevallen per 10.000 inwoners. COPD behoort tot de groep ziekten van de ademhalingswegen.


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Per regio is berekend of de sterfte met 99% zekerheid onder of boven het landelijk gemiddelde ligt. Ook zijn de absolute en de relatieve aantallen per regio berekend. Deze cijfers per regio zijn te vinden door een regio op de kaart aan te klikken of door het downloaden van een csv-bestand (via het menu rechtsboven in de kaart).
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)