Meeste inwoners met COPD in Limburg

In de periode 2022-2022 is het hoogste percentage inwoners met COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)), chronische bronchitis of longemfyseem (zelfgerapporteerd) te vinden in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio's Limburg Noord (7,2%) en Zuid-Limburg (5,9%). Zowel regio Limburg Noord als Zuid-Limburg scoren significant boven het landelijk gemiddelde (4,2%). In de GGD-regio IJsselland (3%) is het aandeel inwoners met chronische luchtwegklachten significant het laagst.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


Rotterdam meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

De regio met het hoogst aantal gebruikers is de regio Rotterdam. In de regio's Noord-Holland Noord, Amsterdam, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten))-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.

Landelijk 82,5 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden 82,5 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er ruim 1,4 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen (GIP databank: meerjarenoverzicht astma- en copd-middelen in Nederland).  Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


Minste sterfgevallen aan COPD in westen van Nederland

Regio's met een lage sterfte aan COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) zijn geconcentreerd in het westen van het land. Het laagste sterftecijfer aan COPD is geregistreerd in de regio's Zeeland en Zaanstreek-Waterland. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Twente het hoogste sterftecijfer aan COPD gemeld. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020  26.185 personen aan COPD overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 6.546 sterfgevallen en komt overeen met 3,8 sterfgevallen per 10.000 inwoners. COPD behoort tot de groep ziekten van de ademhalingswegen.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)