Meeste inwoners met COPD in Limburg

Het hoogste percentage inwoners met COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten), chronische bronchitis of longemfyseem (zelfgerapporteerd) is te vinden in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst -regio's Limburg Noord (6,1%) en Zuid-Limburg (6,0%). Zowel regio Limburg Noord als Zuid-Limburg scoren significant boven het landelijk gemiddelde (4,3%). In de GGD-regio Amsterdam (2,7%) is het aandeel inwoners met chronische luchtwegklachten significant het laagst.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Regio's Rotterdam en Haaglanden meeste gebruikers astma- en COPD-middelen

De regio's met het aantal gebruikers dat ruim boven het Nederlands gemiddelde ligt zijn de regio's Rotterdam en Haaglanden. In de regio's Noord-Holland Noord, Amstelland en De Meerlanden, Kennemerland en Zuidoost-Brabant ligt het aantal gebruikers van astma- en COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)-middelen het verst onder het Nederlands gemiddelde.

Landelijk 88 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

In 2019 hebben van iedere 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet-verzekerden 88 verzekerden ten minste één keer een astma- en COPD-middel verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2019 zijn er ruim 1,5 miljoen gebruikers van astma- en COPD-middelen. Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering., Defined Daily Dose). Informatie over DDD staat in de klik. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.

Meer informatie


Minste sterfgevallen aan COPD in westen van Nederland

Regio's met een lage sterfte aan COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) zijn geconcentreerd in het westen van het Land. Het laagste sterftecijfer aan COPD is geregistreerd in de regio's Zeeland en Zuid-Holland-Zuid. In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Twente het hoogste sterftecijfer aan COPD gemeld. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 bijna 25.800 personen aan COPD overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 6.450 sterfgevallen. COPD behoort tot de groep ziekten van de ademhalingswegen. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen.

Meer informatie


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • C.M. Deuning (RIVM)