Ruim 21.000 klinische ziekenhuisopnamen voor COPD 

In 2020 waren er 21.335 klinische ziekenhuisopnamen voor COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)), waarvan iets meer dan de helft voor vrouwen. Het totale aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 148.705 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 7 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor COPD 2020
  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 9.970 11.370 21.335
Aantal verpleegdagen 67.150 81.555 148.705
Gemiddelde opnameduur (dagen) 6,7 7,2 7,0
Aantal dagopnamen 365 560 930
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 250 235 485
Totaal aantal opnamen 10.585 12.165 22.750

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J40-J44
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen COPD 2019

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor COPD 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J40-J44
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal opnamen COPD neemt toe met de leeftijd

In 2020 waren er 21.335 klinische ziekenhuisopnamen voor COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) in Nederland (mannen: 9.970 en vrouwen: 11.370). Dit aantal komt overeen met 12,0 opnamen per 10.000 personen (11,3 per 10.000 mannen en 12,7 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd, maar op hoge leeftijd (85 jaar en ouder) neemt het aantal opnamen weer af. Voor alle leeftijdsklassen tot 75 jaar is het aantal opnamen per 10.000 inwoners hoger voor vrouwen. In de leeftijdsklassen vanaf 75 jaar is het aantal opnamen hoger voor mannen.


Ziekenhuisopnamen COPD trend

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen COPD 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-codes: 490-492, 496 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: J40-J44 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Forse afname ziekenhuisopnamen voor COPD in 2020

In de periode 2010-2015 nam het aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) voor zowel mannen als vrouwen toe. Tussen 2015 en 2020 nam het totale aantal opnamen af, met een forse daling in 2020 ten opzichte van 2019. In de periode 1981-2014 was het aantal opnamen voor mannen relatief hoger dan dat voor vrouwen. Vanaf 2015 ligt het relatief aantal opnamen voor mannen en vrouwen veel dichter bij elkaar, met iets meer opnamen voor vrouwen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2015-2019  licht afgenomen:  van 36.830 in 2015 naar 33.360 in 2019. In 2020 waren er in totaal 21.335 klinische ziekenhuisopnamen voor COPD (abolute aantallen zichtbaar in tabelweergave). 

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).


 • A.M. Gommer (RIVM)
 • C. Hendriks, red. (RIVM)