Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over Stemmingsstoornissen
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2) Prevalentie Stemmingsstoornis Nederlandse bevolking 18 tot en met 65 jarigen NEMESIS-2
Nivel Zorgregistratie eerste lijn Jaarprevalentie  Nederlandse bevolking Nivel Zorgregistratie eerste lijn (NZR)

Huisartsenregistratie van stemmingsstoornissen

Voor bepaling van de prevalentie Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief. (Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie), ooit in het leven (lifetime prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.) en het aantal nieuwe gevallen van stemmingsstoornissen (huidige situatie en trends) zijn gegevens gebruikt van de NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistraties eerste lijn. De in de huisartsenregistraties gebruikte ICPC International Classification of Primary Care (International Classification of Primary Care)-codes zijn P73 en P76. P73 staat voor 'affectieve psychose' en omvat de bipolaire-stemmingsstoornissen: manische episode, bipolaire affectieve stoornis en cyclothymie. P76 staat voor 'depressie' en omvat de volgende depressieve-stemmingsstoornissen: depressieve episode, recidiverende depressieve stoornis, dysthymie, overige gespecificeerde persisterende stemmingsstoornissen, persisterende stemmingsstoornis, andere stemmingsstoornissen, niet gespecificeerde stemmingsstoornis, gemengde angststoornis en depressieve stoornis en lichte psychische stoornissen en gedragsstoornissen in samenhang met puerperium, niet elders geclassificeerd. 


Bevolkingsonderzoek stemmingsstoornissen

Gegevens over het vóórkomen van stemmingsstoornissen op bevolkingsniveau komen uit het NEMESIS-onderzoek onder 18- tot 65-jarigen (Bijl et al. 1997Bijl, R. V., van Zessen, G., Ravelli, A. C. J., de Rijk, C., Langendoen, Y., Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek. I. Doelstellingen, opzet en methoden (1997)Bijl et al. 1997Bijl, R. V., van Zessen, G., Ravelli, A. C. J., Psychiatrische morbiditeit onder volwassenen in Nederland: het NEMESIS-onderzoek. II. Prevalentie van psychiatrische stoornissen (1997); de Graaf et al. 2010de Graaf, R., ten Have, M. M., Dorsselaer, S., De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: Opzet en eerste resultaten, Utrecht (2010)). NEMESIS-1 was gebaseerd op een landelijke steekproef onder 7.076 personen bij wie in 1996 een psychiatrisch interview is afgenomen met behulp van de CIDI Composite international diagnostic interview (Composite international diagnostic interview) (Composite International Diagnostic Interview). Dezelfde respondenten zijn daarna nog tweemaal benaderd voor een follow-upmeting tussen 1997 en 1999.

NEMESIS-2 is gebaseerd op een landelijke steekproef onder 6.646 personen bij wie tussen 2007 en 2009 een psychiatrisch interview is afgenomen met behulp van de CIDI 3.0. Dezelfde respondenten zijn tussen 2010 en 2012 nogmaals benaderd voor follow-updeelname. De cijfers over het vóórkomen van stemmingsstoornissen zijn afkomstig uit de eerste meting; de cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) uit de tweede meting. Alle cijfers zijn vervolgens door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) omgerekend naar het jaar 2011.


Sterfte door stemmingsstoornissen

Sterfte met een stemmingsstoornis als primaire doodsoorzaak is vastgesteld op basis van gegevens uit de CBS Doodsoorzakenstatistiek.


European Health Interview Survey (EHIS)

Het European Health Interview Survey (EHIS European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête) (European Health Interview Survey (Europese gezondheidsenquête))) heeft als doel om op een geharmoniseerde manier en met een hoge mate van vergelijkbaarheid tussen EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten de gezondheidsstatus en gezondheidsdeterminanten (inclusief milieu) te meten. Ook wordt het gebruik en toegang tot gezondheidszorg van de EU-burgers gemeten. De dekking van de enquête is de bevolking van 15 jaar of ouder die deel uitmaakt van particuliere huishoudens en woont op het grondgebied van het betreffende land.

EHIS is ontwikkeld tussen 2003 en 2006. Het bestaat uit vier modules over gezondheidsstatus, gezondheidsdeterminanten, gezondheidszorg en achtergrondvariabelen. De eerste wave van EHIS (EHIS-ronde 2008) werd tussen 2006 en 2009 in 17 EU-lidstaten, en in Zwitserland en Turkije uitgevoerd. De tweede wave (EHIS ronde 2014) is tussen 2013 en 2015 uitgevoerd in alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. De derde wave (ronde 2019) vond plaats tussen 2018 en 2020 in alle EU-landen plus Albanië, IJsland, Noorwegen, Servië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

EHIS omvat de volgende onderwerpen:

 • Gezondheidsstatus
  Dit onderwerp bevat verschillende dimensies van gezondheidsstatus en beperkingen voor gezondheidsgerelateerde activiteiten 
 • Gezondheidszorg
  Dit onderwerp behandelt het gebruik van verschillende soorten geneesmiddelen en formele en informele gezondheids- en sociale zorgdiensten, die worden aangevuld met gegevens over gezondheidsgerelateerde uitgaven en beperkingen in toegang tot en voldoening aan gezondheidszorgdiensten
 • Gezondheidsdeterminanten
  Dit onderwerp bevat diverse individuele en milieu-gezondheidsdeterminanten. 
 • Achtergrondvariabelen op demografie en sociaal-economische status
  Alle indicatoren worden uitgedrukt in percentages van de bevolking en de statistieken worden verdeeld over leeftijd en geslacht en een andere dimensie, zoals het opleidingsniveau, de inkomstenkwintielgroep of de arbeidsstatus.

Bron: EHIS metadata (Eurostat, 2020)

Kosten van depressie

De kosten van depressie zijn afkomstig van de Kosten van Ziektenstudie. De ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-codes voor depressie zijn 296, 300.4 en 311. De belangrijkste databronnen die gebruikt worden bij het toewijzen van kosten naar ziekte, leeftijd geslacht en zorgfunctie zijn te vinden in onderstaande tabel.

Organisatie

Bron

  Openbare gezondheidszorg en preventie

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Bevolkingsstatistiek

CBS

Gezondheidsstatistisch bestand (GSB)

CBS

POLS / Gezondheidsenquête

Erasmus MC, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Kosten van Preventiestudie 2007

NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)

LINH Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg)

NVI

Jaarverslag

RIVM

Bevolkingsonderzoek borstkanker

RIVM

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

 

Geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang

DIS Diagnostic Interview Schedule (Diagnostic Interview Schedule)

DBC Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC geeft het geheel van activiteiten van de behandelaar weer (bijvoorbeeld vormen van diagnostiek, behandeling, begeleiding, et cetera) voortvloeiend uit de zorgvraag van de patiënt. (Diagnose Behandeling Combinatie. Een DBC geeft het geheel van activiteiten van de behandelaar weer (bijvoorbeeld vormen van diagnostiek, behandeling, begeleiding, et cetera) voortvloeiend uit de zorgvraag van de patiënt.)-ggz

VEKTIS

DGZ Informatiesysteem DBC's GGZ (Informatiesysteem DBC's GGZ), BASIC

 

Ambulancezorg en vervoer

RIVM

Steekproef in 2003 van Regionale Ambulance Voorzieningen

 

Ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg

CBS

Gezondheidsstatistisch bestand (GSB)

DIS

DBC- medisch specialistische zorg

NZa

NZa-datawarehouse

VEKTIS

BASIC, Infomatiesysteem Ziekenhuiszorg

 

Overige zorgaanbieders

CBS

POLS / Gezondheidsenquête

CBS

Gezondheidsstatistisch bestand (GSB)

CBS

Reïntegratie: aantal beëindigde uitkeringen

Erasmus MC, RIVM

Kosten van Preventiestudie 2007

IGZ

Jaarrapport afbreking zwangerschap

 

Ouderenzorg

ARCARIS

LZV 2003 (diagnose)

CAK Centraal Administratie Kantoor (Centraal Administratie Kantoor)

Datawarehouse CAK intramurale/extramurale zorg

NIVEL

LINH

 

Genees- en hulpmiddelen, lichaamsmaterialen

CBS

POLS / Gezondheidsenquête

CVZ

GIP databank geneesmiddelen

CVZ

Farmacotherapeutisch Kompas

CVZ

Databank hulpmiddelen

VEKTIS

BASIC

 

Eerstelijnszorg O.a. huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, verloskundigenpraktijken, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen. (O.a. huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, verloskundigenpraktijken, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen.)

CBS

POLS / Gezondheidsenquête

NIVEL

LINH

NIVEL

LiPZ

NMT

Peilstations

NPI & NVFK

Kinderfysiotherapie in de eerste lijn

VEKTIS

BASIC, ELIS

 

Gehandicaptenzorg

CAK

Datawarehouse CAK intramurale/extramurale zorg

VGN

Databestand Vraaggestuurde Bekostiging

SCP

Tabellen vraag en gebruik gehandicaptenzorg 1998-2011

 

Welzijnszorg

CBS

Enquête welzijnswerk en kindercentra

CBS

POLS

CBS

Bevolkingsopbouw doelgroep (gebruikt bij internaten, asielopvang en overige welzijnszorg)

 

Beheer

RIVM

Naar rato kosten binnen financieringstype verdeeld

 

Algemeen

NZa

Tariefbeschikkingen (diverse sectoren)