Meeste mensen met depressie in de regio Zuid-Limburg

In de periode 2017-2019 is het percentage inwoners (van 4 jaar en ouder) dat aangeeft een depressie te hebben of te hebben gehad het hoogst in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio's Zuid-Limburg (12,1%), Amsterdam en Haaglanden (beide ruim 10%). Deze percentages liggen significant boven het Nederlands gemiddelde. Het laagst is het percentage in de GGD-regio's Limburg-Noord en Noord- en Oost-Gelderland. Gemiddeld heeft ongeveer 8% van alle inwoners (van 4 jaar en ouder) van Nederland te maken met een depressie.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


GGD-regio's

Gemeenten

GGD-regio's Zuid-Limburg en Amsterdam meeste mensen met hoog risico op een angststoornis of depressie

Regio's met een hoog percentage volwassenen van 18 jaar en ouder met hoog risico op een angststoornis of depressie liggen verspreid over het land. In GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio's Zuid-Limburg en Amsterdam is het percentage het hoogst (respectievelijk 8,5% en 8,4%). In drie noordelijke regio's is het percentage volwassenen van 18 jaar en ouder het laagst met hoog risico op een angststoornis of depressie, met het laagste percentage in GGD-regio Drenthe (4,6%). In 2020 heeft gemiddeld 6,4% van de volwassenen een hoog risico op een angststoornis of een depressie in Nederland. Deze cijfers zijn gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score. Voor meer informatie over deze vragenlijst, zie Methode. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de ggd-kaart te klikken.

Hoog risico op angststoornis of depressie per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 2 tot 11%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


  Hoog risico op angststoornis of depressie per wijk

  De kaart presenteert cijfers over het risico op een angststoornis of depressie onder personen van 18 jaar en ouder. Dit is gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De antwoorden worden samengevat in een score. Voor meer informatie over deze vragenlijst, zie Verantwoording (Methode).

  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

  Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

  Meer cijfers

  De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

  Vergelijk deze kaart met


  Rond Amsterdam gebruik antidepressiva onder het gemiddelde

  In de regio's rond Amsterdam ligt het gebruik van antidepressiva ruim onder het landelijk gemiddelde met aantallen tussen de 51,3 en 55,2 gebruikers per 1.000 Zvw Zorgverzekeringswet (Zorgverzekeringswet)-verzekerden. In Zeeland, Waardenland, Friesland en Zuid-Limburg ligt het gebruik ruim boven het gemiddelde, met aantallen tussen de 69,2 en 72,7 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden.

  Landelijk 62 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden

  In 2021 hebben van iedere 1.000 Zvw-verzekerden 62,1 verzekerden ten minste een keer antidepressiva verkregen dat werd vergoed op basis van de Zorgverzekeringswet. In 2021 zijn er bijn één 1,1 miljoen gebruikers van antidepressiva (GIP databank: meerjarenoverzicht antidepressiva in Nederland). Het aantal gebruikers zegt niets over de gebruikte hoeveelheid van geneesmiddelen. De hoeveelheid geneesmiddelen kan per gebruiker variëren. Voor het meten en vergelijken van de gebruikte hoeveelheid wordt daarom gebruik gemaakt van het aantal standaarddagdoseringen (DDD Defined Daily Dose. Standaard dag dosering. (Defined Daily Dose. Standaard dag dosering.), Defined Daily Dose). Klik op een regio voor meer informatie over dit onderwerp. Voor meer informatie over de gebruikte gegevens zie: Definities en Bronverantwoording.


  Meeste contact met de psycholoog in Amsterdam

  In de regio Amsterdam gaan de meeste inwoners (van 4 jaar en ouder) in de periode 2017-2019 naar een psycholoog of psychiater (12,7%). Dit percentage ligt significant boven het Nederlands gemiddelde. In de regio Twente (7,9%) en Hart voor Brabant (8%) zijn significant de minste bezoeken aan een psycholoog of psychiater. Gemiddeld heeft 9,6% van alle inwoners (van 4 jaar en ouder) van Nederland minstens één keer per jaar contact met een psycholoog of psychiater.

  Toelichting regionale verschillen

  Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


  • D.L. van der A (RIVM)
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)