Voorlichting depressie gericht op vergroten kennis en verlagen drempel hulpzoekgedrag

Voorlichting over depressie is erop gericht de bevolking te informeren over wat depressie is, hoe men het kan herkennen, wat mensen er zelf aan kunnen doen en bij wie ze terecht kunnen voor verdere hulp wanneer dat nodig is. Het doel van deze zogenaamde psycho-educatie is de drempel te verlagen om over depressie te praten en (eerder) hulp te zoeken. Voorbeelden zijn mediacampagnes, voorlichtingsactiviteiten op kleinere schaal of informatie over depressie via internet. Sinds 2006 is depressie een speerpunt binnen het preventiebeleid van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Preventie-aanbod gericht op verbeteren van mentale gezondheid

Veel preventieve interventies richten zich op het verbeteren van de mentale gezondheid via het versterken van sociaal emotionele vaardigheden zoals weerbaarheid, assertiviteit, zelfvertrouwen, zelf-oplossend vermogen en stressbestendigheid. Het aanbod omvat lesprogramma’s, trainingen, (groeps)cursussen en, in toenemende mate, e-health. Een voorbeeld van e-health is Psyfit, een online programma om de psychische conditie te verbeteren of op peil te houden (zie: Psyfit).

Signalering onmisbare schakel in preventie keten

De signalering van risicofactoren, depressieve klachten en depressie vormen een onmisbare schakel in de keten van depressiepreventie. Professionals in de (jeugd)gezondheidszorg en intermediairen (zoals docenten, wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die veel in contact komen met doelgroepen) spelen bij de signalering een belangrijke rol. Na herkenning van risicofactoren of signalen van depressie(ve klachten) volgt idealiter verwijzing naar geschikte preventieve activiteiten, ondersteuning of zorg. In de praktijk blijkt deze verwijzing voor verbetering vatbaar. Vanuit de signalering moet de weg naar effectieve preventieve interventies verbeterd worden: zorgverleners en professionals moeten weten welk lokaal en landelijk aanbod er is.

Meer informatie

  • M.C.M. Busch (RIVM)