Sterfte diabetes naar leeftijd en geslacht

Sla de grafiek Sterfte aan diabetes 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in augustus 2021)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes E10-E14
 • Cijfers zijn voorlopig
 • De absolute sterfte is zichtbaar in de tabelweergave

In 2020 ongeveer 2.800 mensen overleden aan diabetes

In 2020 overleden 2.796 personen met diabetes als  onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ). Het betrof 1.446 mannen (16,7 per 100.000 mannen) en 1.350 vrouwen (15,4 per 100.000 vrouwen). De sterfte aan diabetes neemt toe met de leeftijd.

Sterftecijfers diabetes mellitus onvolledig

Veel sterfgevallen zijn het gevolg van complicaties van diabetes, waarbij diabetes in het verleden vaak niet als doodsoorzaak werd geregistreerd ( Mackenbach et al. 1991 Mackenbach, J. P., Snels, I. A. K., Friden-Kill, L. M., Diabetes mellitus als doodsoorzaak (1991) ). Het besef dringt door dat diabetes een belangrijke rol speelt bij andere ziekten (zoals hart- en vaatziekten) en de sterfte als gevolg van deze ziekten. Hierdoor is de kwaliteit van de statistiek verbeterd ( van der Meulen 2005 van der Meulen, A., Sterfte aan diabetes, Den Haag (2005) ). Toch zal er waarschijnlijk altijd sprake blijven van onderrapportage, omdat de arts die de overlijdensverklaring invult niet altijd weet dat de overledene diabetes had ( van der Meulen 2005 van der Meulen, A., Sterfte aan diabetes, Den Haag (2005) ).

Trend diabetes in sterftecijfers onbetrouwbaar

De trends van sterfte aan diabetes mellitus geven geen betrouwbaar beeld. Om die reden zijn ze hier niet opgenomen.

Meer informatie


Mensen met diabetes hebben grotere kans op overlijden

Tot 60 jaar is de kans om te overlijden voor mensen met diabetes type 1 ongeveer 5 keer zo groot als voor mensen zonder diabetes. Dit verschil neemt daarna langzaam af. Boven de 45 jaar is de kans om te overlijden voor mensen met diabetes type 2 ongeveer twee keer zo groot als die van mensen zonder diabetes. Dit verschil neemt, net als bij diabetes type 1, langzaam af met de leeftijd omdat op hoge leeftijd ook andere doodsoorzaken vaker voorkomen.

Diabetes was bij 7% de onderliggende doodsoorzaak De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. (De ziekte of de gebeurtenis die aan de basis ligt van een aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidt. ) 

In de periode 2012-2019 overleden in totaal 10.426 mannen en 11.759 vrouwen ouder dan 45 jaar bij wie diabetes als onderliggende doodsoorzaak is aangewezen. Dit komt overeen met gemiddeld 1.300 mannen en 1.500 vrouwen per jaar. Bij ongeveer 7% van de mensen met diabetes die overleden, is diabetes aangemerkt als de onderliggende doodsoorzaak. Dit percentage is hoger bij jongere mensen met diabetes die overlijden en neemt vanaf 60 jaar af.

Tabel: Sterfteverhouding van mensen met diabetes versus mensen zonder diabetes, 2012-2019

 

DM1 versus geen DM

DM2 versus geen DM

Leeftijd

Man

Vrouw

Man

vrouw

45-49

5,5

5,6

1,9

2,8

50-54

5,2

4,6

1,7

2,5

55-59

6,5

5,3

1,8

1,8

60-64

4,5

5,8

1,6

1,7

65-69

4,1

5,6

1,6

1,6

70-74

4,1

4,2

1,5

1,6

75-79

2,6

3,8

1,4

1,5

80-84

2,3

2,8

1,3

1,4

85-89

2,0

1,9

1,2

1,3

90-94

1,4

1,7

1,1

1,2

95+

1,3

1,5

1,2

1,2

Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn, CBS Bevolkingsstatistiek, gegevens bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

 • Verhouding in sterftekans van mensen met diabetes type 1 (DM1) en mensen met diabetes type 2 (DM2) versus mensen zonder diabetes, naar leeftijd en geslacht
 • Omdat er sprake is van kleine aantallen zijn gegevens van een langere periode gebruikt (2012-2019) en worden de resultaten vanaf 45 jaar gepresenteerd.

Meer informatie 


Verschil in levensverwachting voor mensen met en zonder diabetes

De  levensverwachting Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. (Het gemiddeld aantal nog te verwachten levensjaren op een bepaalde leeftijd. ) van mensen met diabetes hangt af van de mate waarin hun bloedglucose onder controle is en van het al dan niet optreden van complicaties als hart- en vaatziekten en nierproblemen ( Lutgers et al. 2009 Lutgers, H. L., Gerrits, EG., Sluiter, WJ., Ubink-Veltmaat, LJ., Landman, G. W. D., Links, TP., Smit, AJ., Bilo, H. J. G., Gans, R. O. B., Life expectancy in a large cohort of type 2 diabetes patients treated in primary care (ZODIAC-10). (2009) ). Voor zowel mannen als vrouwen van 45 jaar met diabetes type 1 is de resterende levensverwachting ongeveer 13 jaar lager dan de levensverwachting voor mensen zonder diabetes. Het verschil in levensverwachting is op 65-jarige leeftijd minder groot, maar bedraagt voor mannen nog steeds acht en voor vrouwen ruim negen jaar. Bij mannen van 45 jaar met diabetes type 2 is de levensverwachting bijna vier jaar lager dan voor mensen zonder diabetes. Voor vrouwen is dit verschil ruim vier jaar. Het verschil in levensverwachting neemt op 65-jarige leeftijd af tot ruim twee jaar voor mannen en bijna drie jaar voor vrouwen. 

Tabel: Geschatte resterende levensverwachting voor mensen met en zonder diabetes, 2012-2019
 

 

Mannen

Vrouwen

Leeftijd

Zonder DM

DM1

DM2

Zonder DM

DM1

DM2

45 jaar

37,4

24,6

33,8

40,4

27,2

36,2

65 jaar

19,5

11,6

17,2

22,2

13

19,6

85 jaar

5,9

3,9

5,4

7,1

4,8

6,3

 Bron: Nivel Zorgregistraties eerste lijn, CBS Bevolkingsstatistiek, gegevens bewerkt door  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

 • Geschatte resterende levensverwachting voor de Nederlandse bevolking, voor mensen zonder diabetes, mensen met diabetes type 1 (DM1) en mensen met diabetes type 2 (DM2)
 • Omdat er sprake is van kleine aantallen zijn gegevens van een langere periode gebruikt (2012-2019) en worden de resultaten vanaf 45 jaar gepresenteerd.

Meer informatie 

 • A.M. Gommer ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • H.B.M. Hilderink (RIVM)
 • M.M.J. Nielen ( NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)