Hoogste diabetes sterfte in Flevoland, Amsterdam en IJsselland

De hoogste sterfte aan diabetes mellitus is geregistreerd in de regio's Flevoland, Amsterdam en IJsselland. In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio's Gooi en Vechtstreek en Hollands Midden de laagste sterfte aan diabetes mellitus gemeld. In vooral het westen en midden van het land vinden we, buiten de grote steden, meerdere regio's met een lage sterfte aan diabetes. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 11.000 mensen een diabetes mellitus overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 2.750 sterfgevallen en komt overeen met 1,6 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)