74 locaties acute verloskunde

In 2022 zijn er 74 ziekenhuislocaties die 24/7 acute verloskunde aanbieden en voldoen aan de kenmerken voor de specialistische functie acute verloskunde. Voor het aanbod van acute verloskunde worden de volgende kenmerken gehanteerd:

Vergelijk deze kaart ook eens met


Vrijwel heel Nederland binnen de norm bereikbaar

De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse voor acute verloskunde 2022. Hierbij wordt uitgegaan van 74 locaties met acute verloskunde en 225 ambulancestandplaatsen. Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere Nederlander binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance. Uit de bereikbaarheidsanalyse volgt dat 99,7% van de Nederlandse inwoners binnen 45 minuten per ambulance in het ziekenhuis kan worden gebracht. Van de overige 61.600 inwoners met een langere reistijd dan 45 minuten wonen de meeste mensen op de Waddeneilanden, in Groningen en in Zeeland. In 2021 waren dit 34.000 inwoners. De toename ten opzichte van 2021 wordt verklaard door de lagere rijsnelheid van de ambulances, zoals blijkt uit het geactualiseerde rijtijdenmodel. In de oranje en rode gebieden in de kaart liggen de reistijden boven de 45 minuten (RIVM 2022RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2022)). 


    In een deel van Nederland reistijd naar acute verloskunde meer dan 30 minuten

    De kaart toont het resultaat van de bereikbaarheidsanalyse acute verloskunde met personenauto. Met eigen vervoer (personenauto) kan 99,3% van de Nederlandse bevolking een ziekenhuis met acute verloskunde binnen 30 minuten bereiken. Van de Nederlandse bevolking woont  0,7% (ongeveer 113.415 mensen) meer dan 30 minuten rijden verwijderd van een ziekenhuis met acute verloskunde. Ook wanneer we de bereikbaarheid van acute verloskunde voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd (van 15 tot 45 jaar) bekijken, blijkt dat een groot deel van de  vrouwen in de vruchtbare leeftijd (99,4%) binnen 30 minuten een afdeling verloskunde met de auto kan bereiken. In de donkeroranje en rode gebieden in de kaart liggen de reistijden boven de 30 minuten. Het gaat met name om de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-Duivenland, Noordoostpolder en enkele delen van Friesland en Noord-Groningen (RIVM 2022RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2022)).


    • G.J. Kommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
    • C. Deuning (RIVM)