Het vóórkomen van dikkedarmkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van dikkedarmkanker 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload 9 februari 2023

 • De cijfers zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C18-C20
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Ongeveer 12.000 diagnosen dikkedarmkanker in 2022

In 2022 zijn ongeveer 12.000 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker vastgesteld. Mannen hebben meer kans om dikkedarmkanker te krijgen dan vrouwen. Het aantal nieuwe patiënten bedroeg 0,74 per 1.000 mannen en 0,63 per 1.000 vrouwen (absoluut ongeveer 6.500 mannen en 5.500 vrouwen). De kans op dikkedarmkanker is het grootst in de leeftijdsgroep 80 tot en met 84 jaar en neemt daarna weer af.

Ongeveer 82.400 personen met dikkedarmkanker op 1-1-2022

Op 1 januari 2022 hadden ongeveer 82.400 mensen dikkedarmkanker: 45.200 mannen en 37.200 vrouwen (Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, voorlopige cijfers gedownload op 9 februari 2023). Dit komt overeen met 5,16 per 1.000 mannen en 4,21 per 1.000 vrouwen. Het betreft hier de tienjaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal  nog levende mensen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan 1 januari 2022 de diagnose dikkedarmkanker heeft gekregen.


Trend nieuwe gevallen dikkedarmkanker

Sla de grafiek Nieuwe gevallen van dikkedarmkanker 1989-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: IKNL Nederlandse Kankerregistratie, cijfers gedownload op 9 februari 2023

 • Gestandaardiseerd naar de Europese standaardbevolking (ESR)
 • De cijfers van 2021 en 2022 zijn voorlopig.
 • ICD-O2/3: topografiecodes C18-C20
 • Het absoluut aantal nieuwe gevallen per jaar is zichtbaar in de tabelweergave.
 • Meer cijfers over incidentie Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief. (Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.) per kankersoort zijn te vinden op https://iknl.nl/nkr-cijfers.

Afname nieuwe gevallen dikkedarmkanker

De gefaseerde invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 heeft geleid tot een tijdelijke toename van het aantal diagnosen van dikkedarmkanker in de jaren 2014 en 2015. In de jaren daarna nam het aantal nieuw gediagnosticeerde gevallen af. De weergegeven trend is gecorrigeerd voor veranderingen in omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking (standaardisatie). Ook het absoluut (niet gestandaardiseerd) aantal nieuwe gevallen van dikkedarmkanker is, na een tijdelijke toename in 2014 en 2015, afgenomen (absolute aantallen zichtbaar in de tabelweergave).

In 2020 minder diagnosen door COVID-19-uitbraak

In het voorjaar van 2020 was er een tijdelijke onderbreking van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in verband met de COVID-19-uitbraak. Dit heeft geleid tot een kleiner aantal diagnosen van dikkedarmkanker in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren. De achterstand veroorzaakt door de tijdelijke onderbreking heeft gezorgd voor een toename in aantal diagnosen van darmkanker in 2021 in vergelijking met 2020. De daling in aantal diagnosen van voor de coronapandemie zet zich in 2022 door.


Staat van Volkgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M.J.J.C. Poos (RIVM)
 • T. Hazekamp, red. (RIVM)
 • J.M. van Dieren (AVL)
 • H.B.M. Hilderink (RIVM)