Ruim 14.000 ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker 

In 2020 waren er 14.005 klinische ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker, waarvan iets meer dan de helft voor mannen. Het totaal aantal klinische ziekenhuisopnamen had betrekking op 100.260 opnamedagen, waarmee de gemiddelde opnameduur 7,2 dagen bedroeg. Het aantal opnamen kan groter zijn dan het aantal opgenomen personen, omdat een persoon meerdere keren per jaar opgenomen kan zijn.

Tabel: Ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker 2020

  Mannen Vrouwen Totaal
Aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) 7.460 6.545 14.005
Aantal verpleegdagen 54.175 46.085 100.260
Gemiddelde opnameduur (dagen) 7,3 7,0 7,2
Aantal dagopnamen 15.685 10.920 26.605
Aantal observaties Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een… (Een observatie is een 'langdurige observatie zonder overnachting'. Dit is een niet geplande vorm van verpleging van minimaal vier aaneengesloten uren, zonder overnachting, op een voor verpleging ingerichte afdeling, met als doel observatie van de patiënt. Een observatie omvat ten minste een…) 25 20 45
Totaal  aantal opnamen 23.170 17.485 40.655

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Statline in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C18-C21
 • Aantal opnamen en verpleegdagen zijn afgerond op vijftallen
 • Cijfers zijn voorlopig
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022)

 • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C18-C21
 • Cijfers zijn voorlopig
 • Het absolute aantal ziekenhuisopnamen is zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).
 • Achterliggende cijfers op CBS StatLine

Aantal opnamen dikkedarmkanker neemt toe met leeftijd

In 2020 waren er 14.005 klinische ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker in Nederland (mannen: 7.460 en vrouwen: 6.545). Dit aantal komt overeen met 7,9 opnamen per 10.000 personen (8,4 per 10.000 mannen en 7,3 per 10.000 vrouwen). Het aantal opnamen neemt toe met de leeftijd, maar op zeer hoge leeftijd (85 jaar en ouder) neemt het relatief aantal opnamen weer af.


Ziekenhuisopnamen dikkedarmkanker trend

Sla de grafiek Ziekenhuisopnamen dikkedarmkanker 1981-2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Landelijke Medische Registratie (1981-2012) en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (2013-2020). De cijfers zijn gedownload van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) StatLine in juli 2022 en bewerkt (gestandaardiseerd) door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

 • ICD-9 International Classification of Diseases, ninth revision (International Classification of Diseases, ninth revision)-codes: 153-154 (1981-2012); ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision)-codes: C18-C21 (2013-2020)
 • Cijfers over 2020 zijn voorlopig
 • Gestandaardiseerd naar de gemiddelde bevolking van Nederland in 2020
 • De absolute cijfers (niet gestandaardiseerd) zijn zichtbaar in de tabelweergave.
 • In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020 (CBS, 2022).

Afname ziekenhuisopnamen voor dikkedarmkanker

In de periode 1981-2007 nam het totale aantal klinische opnamen Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. (Een klinische opname betreft een verblijf op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd.) voor dikkedarmkanker toe. In de jaren daarna stabiliseerde het aantal opnamen, maar vanaf 2015 is het aantal opnamen voor zowel mannen als vrouwen sterk afgenomen. De weergegeven trends zijn gecorrigeerd voor ontwikkelingen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). Ook het absolute aantal ziekenhuisopnamen (niet gestandaardiseerd) is in de periode 2015-2020 afgenomen: voor mannen van 12.110  in 2015 naar 7.460 in 2020 en voor vrouwen van 9.935 in 2015 naar 6.545 in 2020. De absolute aantallen zijn zichtbaar in de tabelweergave van de grafiek. De afname in het aantal ziekenhuisopnamen sinds 2015 is waarschijnlijk te verklaren door een afname in het aantal gediagnosticeerde gevallen van dikkedarmkanker.

Algehele afname ziekenhuisopnamen in 2020 door COVID-19

In 2020 is een algehele afname te zien in het aantal ziekenhuisopnamen in vergelijking met 2019. Deze afname houdt verband met de COVID-19-uitbraak in 2020. Tijdens de coronagolven in 2020 werd een deel van de reguliere (niet-COVID-19) zorg uitgesteld. De mate van afname verschilt per diagnose en leeftijdsgroep (CBS, 2022).


 • A.M. Gommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • C. Hendriks, red. (RIVM)