Sterfte aan dikkedarmkanker het hoogst in Groningen

In de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Groningen het hoogste sterftecijfer aan dikkedarmkanker gemeld. De regio's die ook hoger scoren dan het landelijk gemiddelde bevinden zich met name in het oosten en noorden van Nederland. De laagste sterfte wordt geregistreerd in de regio's Amsterdam en IJsselland. De in de kaart weergegeven sterfte per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio is gecorrigeerd voor verschillen in de omvang en leeftijdssamenstelling van de bevolking (standaardisatie). In Nederland zijn volgens de CBS Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2017 t/m 2020 19.625 personen aan dikkedarmkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 4.906 sterfgevallen en komt overeen met 2,8 sterfgevallen per 10.000 inwoners.


  • Bronverantwoording
  • Methoden: Berekening totale sterfte en sterfte naar doodsoorzaak per regio
  • De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 
  • Achterliggende cijfers op RIVM-Statline

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.P.H. Koster (RIVM)