Minder gevallen van dikkedarmkanker in het zuidwesten en regio Amsterdam

Deze kaart toont het jaarlijks aantal vastgestelde diagnoses van dikkedarmkanker per 10.000 inwoners. In het zuidwesten van Nederland en regio Amsterdam komt dikkedarmkanker minder vaak voor dan in de andere delen van Nederland. In de periode 2016-2019 zijn er 56.775 nieuwe gevallen van dikkedarmkanker geregistreerd in de Nederlandse Kankerregistratie. Dat betekent dat gemiddeld per jaar in Nederland 8,3 van de 10.000 inwoners te maken krijgt met deze vorm van kanker. De regionale verschillen worden niet verklaard door regionale variaties in leeftijd en geslacht, omdat voor deze factoren is gecorrigeerd.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Sterfte aan dikkedarmkanker het hoogst in de regio Twente

In de doodsoorzakenstatistiek wordt voor de regio Twente het hoogste sterftecijfer aan dikkedarmkanker gemeld. De regio's die ook hoger scoren dan het landelijk gemiddelde bevinden zich met name in het oosten van Nederland en Noord-Holland. De laagste sterfte wordt geregistreerd in Zeeland en Zuid-Holland Zuid. In Nederland zijn volgens de CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Doodsoorzakenstatistiek in de periode 2013 t/m 2016 ruim 20.300 personen aan dikkedarmkanker overleden. Dat zijn jaarlijks gemiddeld 5.075 sterfgevallen.

Toelichting regionale verschillen

De regionale spreiding is getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Deze significantieniveaus zijn via de kaart op te vragen. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. 

Meer informatie


Lager deelnamepercentage in de steden in de Randstad

Er zijn grote regionale verschillen in het deelnamepercentage bevolkingsonderzoek darmkanker. Het deelnamepercentage per gemeente varieert tussen de 57,7 en 83,1%. In de grote steden in de Randstad is het aandeel onderzochte personen het laagst. Het deelnamepercentage is het hoogst in het oosten van het land. In 2020 zijn in totaal 1.860.194 mannen en vrouwen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Van deze personen hebben 1.331.874 gehoor gegeven aan de uitnodiging en zijn onderzocht. Het deelnamepercentage komt hiermee op 71,6%. 

Deelname en COVID-19-uitbraak

Het aantal uitnodigingen en de deelnamepercentages van de bevolkingsonderzoeken naar kanker zijn in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is de uitbraak van COVID-19. In verband met deze uitbraak zijn de bevolkingsonderzoeken naar kanker in het voorjaar van 2020 tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de (huis)arts of screeningsunits.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M.P.H. Koster (RIVM)