In het kort

  • Meer vrouwen dan mannen voelen zich psychisch ongezond

  • Percentage volwassenen dat zich psychisch ongezond voelt licht gestegen

  • Meer meisjes dan jongens met psychische problemen

  • Minder scholieren met psychische problemen bij hoger schoolniveau 

Geen eenduidige definitie van mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een breed begrip. Er is een grote variatie aan indicatoren en definities die onder de noemer mentale gezondheid gebruikt worden. Een eenduidige afbakening en definitie van mentale gezondheid ontbreekt. In VZinfo.nl vatten we mentale gezondheid op als een continuüm waarbij mensen heen en weer bewegen tussen welbevinden, klachten en stoornissen. Bij mentaal welbevinden gaat het om aspecten als tevredenheid, geluk en kwaliteit van leven. Psychische klachten zijn bijvoorbeeld gevoelens van stress, angst of somberheid. Bij psychische stoornissen is op basis van de aard en ernst van de psychische klachten een diagnose gesteld. Deze drie componenten komen in aparte secties van dit onderwerp Mentale gezondheid aan bod: mentaal welbevindenpsychische klachten en psychische stoornissen.