Psychische gezondheid gebaseerd op de MHI-5

Het hebben van psychische klachten is gemeten middels de Mental Health Inventory 5 (MHI RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet. (RAND Mental health inventory. Een instrument dat de algemene psychische gezondheidstoestand in een bevolking meet.)-5). De MHI-5 is een internationale standaard voor een specifieke meting van de mentale gezondheid, bestaande uit 5 vragen. De MHI-5 is feitelijk een deelschaal van de Short Format 36 (SF-36 Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey. Vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven. (Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey. Vragenlijst voor het meten van kwaliteit van leven.)), een uitvoerige internationale standaard voor de meting van gezondheid. De MHI-5 betreft vragen die steeds betrekking hebben op hoe men zich in de afgelopen 4 weken voelde. Gevraagd is:

  1. Voelde je je erg zenuwachtig?
  2. Voelde je je kalm en rustig?
  3. Voelde je je neerslachtig en somber?
  4. Voelde je je gelukkig?
  5. Zat je zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?

Iedere vraag heeft de volgende 6 antwoordcategorieën: voortdurend – meestal – vaak – soms – zelden – nooit. Op basis van deze 5 vragen wordt een somscore berekend, welke loopt van 0 (zeer ongezond) t/m 100 (perfect gezond). Een respondent is gekwalificeerd als psychisch ongezond, oftewel het hebben van psychische klachten, bij een score van 60 of minder.


Voelt zich meestal (zeer) gelukkig

Jongeren is middels een 5-puntsschaal met smileys gevraagd hoe gelukkig ze zich meestal voelen. Een score van 4 of 5 betekent (zeer) gelukkig.


Weerbaarheid

Weerbaarheid is gemeten middels acht items over opkomen voor jezelf en het maken van keuzes op een 5-puntsschaal. Over de acht items wordt een gemiddelde score berekend van 1 t/m 5. Een gemiddelde score van 1 t/m 3 wordt beschouwd als onvoldoende weerbaar en een gemiddelde score van 4 of 5 wordt beschouwd als voldoende weerbaar.


Vertrouwen

Jongeren is gevraagd aan te geven hoeveel vertrouwen zij hebben in hun toekomst middels een score tussen de 1 (geen vertrouwen) en 10 (heel veel vertrouwen). Een score van 8 of hoger betekent veel vertrouwen in de toekomst.


Toetsing trends

Toetsing van de trend heeft plaatsgevonden op ongestandaardiseerde data door middel van een logistische regressie, waarbij is gecorrigeerd is voor leeftijd en geslacht. Daarbij wordt getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil ) of er een statistisch significante toe- of afname is met een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Vaak is onderscheid gemaakt naar trends in verschillende subpopulaties: mannen, vrouwen en leeftijdsgroepen. Daarnaast is getoetst of de trend voor mannen en vrouwen statistisch significant verschilt.
De kans op het vinden van een toevallige significante uitkomst neemt toe met het aantal uitgevoerde toetsen. Om hiervoor te corrigeren is een Benjamini‐Hochberg‐correctie op de p‐waardes uitgevoerd.


Dataverzameling Gezondheidsenquête 2020

In 2020 is de dataverzameling voor de Gezondheidsenquête verstoord door de COVID-19-pandemie. Ongeveer een half jaar was het niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen. Daardoor kwam er tijdens die periode alleen via internet respons binnen. Om te corrigeren voor het wegvallen van de interviews aan huis is gebruik gemaakt van een aangepast weegmodel met tijdreeksmodellen. Hierdoor zijn de cijfers te vergelijken met de eerdere jaren. Meer informatie over het aangepaste weegmodel kunt u vinden in deze nota.
De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben mogelijk invloed gehad op het gedrag en de gezondheid van de geïnterviewden. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2020.