Verpleegkundigen de grootste medische beroepsgroep in het ziekenhuis

In 2020 waren de verpleegkundigen verreweg de grootste medische beroepsgroep werkzaam in het ziekenhuis, 78.060 (50,7%). Het grootste deel hiervan zijn algemene verpleegkundigen (97,2%). Een klein aandeel van de verpleegkundige is gespecialiseerd in de acute zorg, chronische zorg, intensieve zorg, preventieve zorg en de ggz. De verpleegkundige in de intensieve zorg vormen hierin de grootste groep (2,1%). 

Andere zorgprofessionals in het ziekenhuis

In het ziekenhuis zijn ook andere zorgprofessionals werkzaam, zoals fysiotherapeuten, klinisch psychologen, gz-psychologen en psychotherapeuten, (ziekenhuis)apothekers en (gespecialiseerde) tandartsen.


Zorgprofessionals in ziekenhuizen met bijna 8% toegenomen

Het totaal aantal zorgprofessionals werkzaam binnen ziekenhuizen is in de periode 2013-2020 met 7,8% toegenomen, van 142.945 tot 154.030. Ongeveer de helft van de zorgprofessionals in de ziekenhuiszorg is verloskundige. Het aantal verloskundigen is in deze periode met 2,2% afgenomen.

Herregistratie in 2013

Verpleegkundigen en fysiotherapeuten met een diplomadatum van voor 1 januari 2009 moesten zich voor het einde van 2013 herregistreren om hun BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-registratie te behouden en daarna elke vijf jaar. Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan criteria met betrekking tot onder meer opleiding, aantal gewerkte uren en werken op een bepaald deskundigheidsniveau. Dit heeft in 2014 geleid tot een forse daling van het aantal BIG-geregistreerde verpleegkundigen en fysiotherapeuten werkzaam in ziekenhuizen


Medische specialisten werkzaam in de ziekenhuiszorg

Sla de grafiek Medische specialisten binnen ziekenhuizen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: BIG-register op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Zo'n 17.645 specialisten werkzaam binnen ziekenhuizen

In 2020 waren er in totaal 22.350 BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-geregistreerde medisch specialisten in Nederland. Het grootste deel (78,9%; 17.645) van de medische specialisten is werkzaam in een instelling voor medisch specialistische zorg (MSZ); dat zijn universitaire medische centra (UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)'s) en algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC's). Het preciese aantal werkzame medisch specialisten is moeilijk aan te geven.

Andere artsen in dienst van het ziekenhuis

Naast medisch specialisten is er een groot aantal basisartsen (13.010) werkzaam binnen de ziekenhuiszorg, dit betreft zowel artsen in opleiding tot specialist (AIOS Een arts in opleiding tot specialist is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist. (Een arts in opleiding tot specialist is een afgestudeerd arts die in het ziekenhuis een opleiding volgt tot specialist.)) als artsen niet in opleiding tot specialist (ANIOS Een basisarts die verbonden is aan een bepaalde zorginstelling maar niet in opleiding is voor het specialisme van de betreffende instelling of afdeling. (Een basisarts die verbonden is aan een bepaalde zorginstelling maar niet in opleiding is voor het specialisme van de betreffende instelling of afdeling.)). Andere artsen werkzaam in de MSZ zijn onder andere artsen huisartsgeneeskunde (240), medische zorg voor verstandelijke gehandicapten (10), ouderengeneeskunde (250), sportgeneeskunde (85) en sociale geneeskunde (125) (CBS StatLine, 2022).


Medisch specialisten werkzaam binnen ziekenhuizen met ruim 22,5% toegenomen

Het aantal medisch specialisten werkzaam in de ziekenhuiszorg is in de periode 2013-2020 met 22,5% toegenomen, van 14.405 naar 17.645. De stijging is het grootst in de categorale zieken en overige medische specialistische instellingen (24,5%).

Meer medisch specialisten in loondienst van ziekenhuis

Sinds 2013 is het aantal medisch specialisten dat werkt in loondienst van het ziekenhuis weer groter dan het aantal medisch specialisten werkzaam in overige zorg. De medisch specialisten die via een medisch specialistische bedrijf (MSB) in het ziekenhuis werken zijn ondergebracht bij overige zorg. Dit duidt erop dat het aantal specialisten in loondienst van het ziekenhuis de laatste jaren groter is dan het aantal specialisten dat via een MSB in het ziekenhuis werkt. Dit zou te maken kunnen hebben met het toegenomen aantal en aandeel vrouwelijke medisch specialisten, die veel vaker in dienst van het ziekenhuis werken dan hun mannelijke collega’s.


  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C. Deuning (RIVM)