Meeste orgaantransplantaties in Groningen en Rotterdam

Orgaantransplantaties worden uitsluitend verricht in de academische ziekenhuizen van Amsterdam (AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) en VUMC), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Ze hebben daarvoor een vergunning en voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals aangegeven door de minister in de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV Wet op bijzondere medische verrichtingen. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om nieuwe en bestaande ontwikkelingen in de medische beschikbaarheid van bepaalde medische technologieën te stimuleren, te concentreren in bepaalde instellingen, af te remmen of zelfs te verbieden. Het oude… (Wet op bijzondere medische verrichtingen. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om nieuwe en bestaande ontwikkelingen in de medische beschikbaarheid van bepaalde medische technologieën te stimuleren, te concentreren in bepaalde instellingen, af te remmen of zelfs te verbieden. Het oude…)). De kaart toont de verdeling van het aantal orgaantransplantaties in Nederland. Nederland wordt beschouwd als één regio, met één wachtlijst, waarbij in meerdere transplantatiecentra wordt getransplanteerd. Het toewijzen van een orgaan is niet afhankelijk van het transplantatiecentrum waar de potentiële ontvanger staat geregistreerd, maar van de nationale toewijzingscriteria. Het verschil in aantallen transplantaties per centrum hangt samen met de lengte van de wachtlijst van het centrum, maar ook met het acceptatiebeleid van de behandelend arts. Het totaal aantal transplantaties is het grootst in Groningen en Rotterdam (NTS 2022NTS, Cijferoverzicht 2021 Donatie, wachtlijst en transplantatie van organen en weefsels in Nederland, Leiden (2022)).

COVID-19-uitbraak beïnvloedt orgaantransplantaties

De gepresenteerde gegevens gaan over 2021. Net als in 2020 werd het uitvoeren van orgaantransplantaties beïnvloed door de COVID-19-uitbraak. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het interpreteren van de cijfers van 2021.


Abortuscijfer

Abortusratio

Meeste zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen uit Flevoland

Het abortuscijfer is het hoogst in de provincie Flevoland gevolgd door Zuid en Noord-Holland, met meer dan 10 zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar. Het aantal behandelingen is het laagst in de provincie Drenthe (4,6 per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar). In 2021 werden ruim 31.000 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Een deel van de behandelingen (9,5%) betrof vrouwen die in het buitenland woonachtig zijn en voor een abortus naar Nederland kwamen (2.960 behandelingen). Het aantal behandelde vrouwen dat in Nederland woonde was 28.089 (8,7 per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar) (IGJ 2022IGJ, Jaarrapportage 2021 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2022)).  

Vergelijk met andere kaart

  • Het aantal zwangerschapsafbrekingen kan ook gerelateerd worden aan het aantal levendgeborenen. In dat geval praten we over de abortusratio. In 2021 was de abortusratio in Nederland 157 per 1.000 levendgeborenen.
  • Instellingen met Wafz-vergunning (inclusief abortusklinieken).

Meeste dialysepatiënten in Zuid-Limburg

Het aantal dialysepatiënten per 10.000 inwoners varieert tussen 2,4 in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Zeeland en 5,8 in de GGD-regio Zuid-Limburg. Bij ernstig nierfalen kan het bloed middels nierdialyse gezuiverd worden. Dit kan op twee manieren. Via een kunstnier (hemodialyse) of via buikspoeling (peritoneaaldialyse).

Vergelijk met andere kaart


Meeste IVF-behandelingen in Erasmus MC

In het Erasmus Medisch Centrum en in het VUMC (Amsterdam) werden in 2019 de meeste IVF In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te… (In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te…)-behandelingen verricht. In 2019 werden in totaal 13.341 cycli (6.240 IVF en 7.101 ICSI Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie. IVF-behandeling waarbij één enkele zaadcel wordt geselecteerd en rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd. (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie. IVF-behandeling waarbij één enkele zaadcel wordt geselecteerd en rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd.)) gestart, waarvan ruim 21% resulteerde in een doorgaande zwangerschap (Smeenk 2020Smeenk, J. M. J., IVF-cijfers per centrum 2019, Utrecht (2020)). Het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus zegt iets over de kwaliteit van de geleverde zorg van een centrum. Echter het percentage doorgaande zwangerschappen is ook afhankelijk van allerlei andere factoren, zoals de leeftijd van de vrouw de duur van de kinderwens en het aantal eerdere behandelingen. Daarnaast wordt de kwaliteit van een centrum niet alleen bepaald door het percentage doorgaande zwangerschappen. Ook de tevredenheid van patiënten, het percentage complicaties en het percentage meerlingen bepalen de kwaliteit.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Medisch specialist meest bezocht in Limburg-Noord en Zuid-Limburg

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg gaan significant meer mensen naar een medisch specialist dan in de rest van Nederland. In de regio’s Flevoland, IJsselland en Twente gaan significant minder mensen naar een medisch specialist. Hier geeft minder dan 36% aan in de afgelopen 12 maanden tenminste één maal contact te hebben gezocht met een medisch specialist. Het Nederlands gemiddelde voor contact met een specialist ligt op 40% van de totale bevolking.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)