Medisch specialist meest bezocht in Zeeland en Limburg-Noord

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio’s Zeeland en Limburg-Noord gaan meer mensen naar een medisch specialist dan in de rest van Nederland (meer dan 40%). In de regio’s Twente, Gelderland-Zuid en IJsselland gaan minder mensen naar een medisch specialist. Hier geeft minder dan 35% aan in de afgelopen 12 maanden tenminste één maal contact te hebben gezocht met een medisch specialist. Het Nederlands gemiddelde voor contact met een specialist ligt op 37,3% van de totale bevolking.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


Meeste orgaantransplantaties in Groningen en Rotterdam

Orgaantransplantaties worden uitsluitend verricht in de academische ziekenhuizen van Amsterdam (AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam) en VUMC), Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Ze hebben daarvoor een vergunning en voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals aangegeven door de minister in de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV Wet op bijzondere medische verrichtingen. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om nieuwe en bestaande ontwikkelingen in de medische beschikbaarheid van bepaalde medische technologieën te stimuleren, te concentreren in bepaalde instellingen, af te remmen of zelfs te verbieden. Het oude… (Wet op bijzondere medische verrichtingen. Deze wet biedt de overheid de mogelijkheid om nieuwe en bestaande ontwikkelingen in de medische beschikbaarheid van bepaalde medische technologieën te stimuleren, te concentreren in bepaalde instellingen, af te remmen of zelfs te verbieden. Het oude…)). De kaart toont de verdeling van het aantal orgaantransplantaties in Nederland. Nederland wordt beschouwd als één regio, met één wachtlijst, waarbij in meerdere transplantatiecentra wordt getransplanteerd. Het toewijzen van een orgaan is niet afhankelijk van het transplantatiecentrum waar de potentiële ontvanger staat geregistreerd, maar van de nationale toewijzingscriteria. In totaal zijn in 2022 1.402 orgaantransplantaties (van zowel postmortale als levende donoren) uitgevoerd.Het verschil in aantallen transplantaties per centrum hangt samen met de lengte van de wachtlijst van het centrum, maar ook met het acceptatiebeleid van de behandelend arts. Het totaal aantal transplantaties is het grootst in Groningen en Rotterdam (NTS 2023NTS, Cijfers over orgaantransplantatie (2023)).


Abortuscijfer

Abortusratio

Meeste zwangerschapsafbrekingen bij vrouwen uit Noord-Holland

Het abortuscijfer is het hoogst in de provincie Noord-Holland met 23 zwangerschapsafbrekingen per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar, gevolgd door Flevoland met een abortuscijfer van 14,7. Het aantal behandelingen is het laagst in de provincie Drenthe (abortuscijfer 6,1). In 2022 werden 35.606 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Een deel van de behandelingen (9,2%) betrof vrouwen die in het buitenland woonachtig zijn en voor een abortus naar Nederland kwamen (3.258 behandelingen). Het aantal behandelde vrouwen dat in Nederland woonde was 32.339 (9,9 per 1.000 vrouwen van 15 tot en met 44 jaar) (IGJ 2023IGJ, Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap (Wafz), Utrecht (2023)).  

Vergelijk met andere kaart

  • Het aantal zwangerschapsafbrekingen kan ook gerelateerd worden aan het aantal levendgeborenen. In dat geval praten we over de abortusratio. In 2022 was de abortusratio in Nederland 193 per 1.000 levendgeborenen.
  • Instellingen met Wafz-vergunning (inclusief abortusklinieken).

Meeste IVF-behandelingen in Erasmus MC en VUMC

In het Erasmus Medisch Centrum en in het VUMC (Amsterdam) werden in 2021 de meeste IVF In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te… (In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te…)-behandelingen uitgevoerd (respectievelijk 1.673 en 1.422 behandelingen). Het laagst was het aantal behandelingen (204 behandelingen) in de fertiliteitskliniek Nij Barrahûs in Friesland. In totaal werden er 13.683 cycli (7.195 IVF en 6.488 ICSI Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie. IVF-behandeling waarbij één enkele zaadcel wordt geselecteerd en rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd. (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie. IVF-behandeling waarbij één enkele zaadcel wordt geselecteerd en rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd.))  gestart. Het aantal IVF/ICSI-behandelingen is ten opzichte van 2020 met 24% gestegen. Door COVID-19 maatregelen was het aantal behandelingen in 2020 lager dan in voorgaande jaren. In 2022 resulteerde 22,2% in een doorgaande zwangerschap (Smeenk 2023Smeenk, J., IVF-cijfers 2021: meer IVF-behandelingen en meer IVF-babies, Utrecht (2023)). Het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus zegt iets over de kwaliteit van de geleverde zorg van een centrum. Echter het percentage doorgaande zwangerschappen is ook afhankelijk van allerlei andere factoren, zoals de leeftijd van de vrouw, de duur van de kinderwens en het aantal eerdere behandelingen. Daarnaast wordt de kwaliteit van een centrum niet alleen bepaald door het percentage doorgaande zwangerschappen. Ook de tevredenheid van patiënten, het percentage complicaties en het percentage meerlingen bepalen de kwaliteit. Meerlingzwangerschappen brengen extra risico’s voor de kinderen en de moeder met zich mee.


  • H. Giesbers (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)