Ernstige geluidhinder van wegverkeer naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020

Sla de grafiek Ernstige geluidhinder van wegverkeer naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD'en, CBS en RIVM

  • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
  • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
  • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Ernstige hinder door geluid van wegverkeer komt meer voor bij hoogopgeleiden

De grafiek presenteert cijfers over ernstige geluidhinder van wegverkeer naar opleiding over 2020. Bij ernstige geluidhinder door wegverkeer wordt ervaren geluidhinder van wegen boven de 50 km per uur en wegen onder de 50 km per uur over de afgelopen twaalf maanden samengenomen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Ernstige geluidhinder van wegverkeer lijkt meer voor te komen bij hoogopgeleiden dan bij laagopgeleiden. In de leeftijdsgroepen van 25 tot en met 64 jaar is onder hoogopgeleide mannen het percentage dat ernstige hinder van geluid door wegverkeer ervaart hoger dan onder laagopgeleide mannen. Ook onder hoogopgeleide vrouwen van 45 tot en met 64 jaar is het percentage dat ernstige hinder door geluid van wegverkeer ervaart hoger dan onder laagopgeleide vrouwen.


Ernstige hinder door geluid van wegverkeer komt meest voor bij laagste inkomensklasse

De grafiek presenteert cijfers over ernstige geluidhinder naar inkomensklassen over 2020. Bij ernstige geluidhinder door wegverkeer wordt ervaren geluidhinder van wegen boven de 50 km per uur en wegen onder de 50 km per uur over de afgelopen twaalf maanden samengenomen. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil).

Ernstige hinder door geluid van wegverkeer komt het meest voor bij mensen in de laagste inkomensklasse. Dit geldt voor zowel de leeftijdsgroep 25 tot en met 44 jaar als voor de leeftijdsgroep 45 tot en met 64 jaar en mannen en vrouwen afzonderlijk. Het percentage mensen dat ernstige geluidhinder ervaart lijkt in de overige inkomensgroepen niet veel van elkaar te verschillen.


Tegenstrijdig beeld sociaaleconomische verschillen door grotere invloed van andere factoren

Het is opvallend dat zowel mensen met een hoog opleidingsniveau als mensen uit de laagste inkomensklasse het meest ernstige hinder door geluid van wegverkeer ervaren omdat opleidingsniveau en inkomen vaak met elkaar samenhangen. Het is niet bekend of deze groepen ook daadwerkelijk meer worden blootgesteld aan geluid door wegverkeer want het verschilt van persoon tot persoon of iemand een geluid als hinderlijk ervaart. De ervaren hinder door geluid wordt namelijk niet alleen bepaald door kenmerken van het geluid zelf (waaronder het geluidniveau), maar ook door een complexe wisselwerking tussen andere, ‘niet-akoestische’ factoren. Naast demografische en sociaaleconomische factoren (zoals leeftijd, geslacht, inkomen en opleiding) gaat het hierbij om persoonlijke factoren (zoals geluidgevoeligheid), sociale factoren (zoals verwachtingen over toekomstig geluid) en situationele factoren (waaronder karakteristieken van de buurt, zoals de hoeveelheid groen). Uit de meeste onderzoeken komt naar voren dat de persoonlijke, sociale en situationele factoren meer invloed hebben op de ervaren hinder door geluid dan de demografische en sociaaleconomische factoren (van Kempen & Simon 2020van Kempen, E. E. M. M., Simon, S.N., Kennisscan hinder door luchtvaartgeluid: Effecten van woningisolatie en niet-akoestische factoren., Bilthoven (2020)Dusseldorp et al. 2011Dusseldorp, A., Houthuijs, D.J.M., van Overveld, A., van Kamp, I., Marra, M., Handreiking geluidhinder wegverkeer: Berekenen en meten, Bilthoven (2011)). Dit verklaart mogelijk het tegenstrijdige beeld voor verschillen in geluidhinder naar opleiding en inkomen. In de analyses op basis van de Gezondheidsmonitor konden de persoonlijke, sociale en situationele factoren echter niet worden meegenomen.  Hierdoor is niet te zeggen in hoeverre de gevonden verschillen tussen opleidingsgroepen en inkomensgroepen te verklaren zijn door deze factoren.


  • C. Zomer (RIVM)
  • M. van der Noordt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)