Milieu veroorzaakt 4% van ziektelast

Ongunstige milieu-omstandigheden zijn verantwoordelijk voor 4,0% van de totale ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). (De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten).) in Nederland. Het grootste deel hiervan (3,5% van totale ziektelast) is toe te schrijven aan het buitenmilieu: luchtverontreiniging (fijn stof, stikstofdioxide), UV Ultraviolet (Ultraviolet)-straling en geluid. Een klein deel is toe te schrijven aan het binnenmilieu: meeroken, vocht, blootstelling aan radon, thoron en koolmonoxide. Naast milieufactoren hebben ook de inrichting van de leefomgeving (inclusief de hoeveelheid en kwaliteit van het groen) en de klimaatverandering invloed op de gezondheid. Voor deze factoren is het lastiger de gezondheidseffecten goed in kaart te brengen omdat ze met veel andere aspecten samenhangen

Meer informatie

  • M. Harbers, red. (RIVM)
  • A.M. Gommer, red. (RIVM)