Veel Nederlanders maatschappelijk actief

Een groot deel van de Nederlanders is actief in de maatschappij. Zij participeren op één of meerdere domeinen van maatschappelijke participatie. Welke domeinen dit zijn kan variëren. Dit onderwerp bevat de domeinen arbeid, onderwijs, vrijwilligerswerk en het geven van mantelzorg. Hoeveel mensen actief zijn verschilt per levensfase en per soort participatie. In 2019 had bijna 69% van de beroepsbevolking (15- tot 75-jarigen) betaald werk. Mannen hebben een hogere arbeidsparticipatie dan vrouwen. Van de personen van 16 jaar en ouder gaf in 2019 ruim 15% mantelzorg. Meer vrouwen geven mantelzorg dan mannen. In 2019 verrichtte ongeveer de helft van de personen van 15 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Er is hierbij vrijwel geen verschil tussen mannen en vrouwen.   

Gezondheid en participatie beïnvloeden elkaar

Gezondheid kan de maatschappelijke participatie beïnvloeden en andersom. Mensen met gezondheidsproblemen participeren over het algemeen minder vaak dan mensen zonder gezondheidsproblemen. De samenhang tussen participatie en gezondheid is aangetoond bij verschillende gezondheidsmaten. Zo blijkt dat het hebben van een chronische ziekte minder van belang is voor maatschappelijke participatie dan ervaren gezondheid, psychische gezondheid en de aanwezigheid van lichamelijke beperkingen (Harbers & Hoeymans 2013Harbers, M. M., Hoeymans, N., Gezondheid en maatschappelijke participatie: Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014, Bilthoven (2013)). Deelname aan maatschappelijke activiteiten kan ook een positief effect hebben op gezondheid. In de literatuur wordt gewezen op sociale steun die kan voortvloeien uit de sociale contacten, maar ook op de kennis en de vaardigheden die men opdoet als gevolg van participatie (Bekkers et al. 2013Bekkers, R. H. F. P., de Wit, A., Broese, M. I., Vitamine V: Waarom Oudere Vrijwilligers Langer en Gezonder Leven (2013)).

Meer informatie

  • T. Hulshof, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))