Vooral de Waddeneilanden en Zeeland zonder openbare apotheek

De kaart toont het aantal openbare apotheken per gemeente. De gegevens in de kaart zijn afkomstig van de IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  De Inspectie verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp. (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.  De Inspectie verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.), die een register bijhoudt van alle gevestigde apothekers. Grootbereiders en ziekenhuisapotheken zijn niet opgenomen in de kaart. Het aantal openbare apotheken per gemeente varieert van 1 tot 116. Amsterdam heeft de meeste apotheken (116), gevolgd door Rotterdam (89) en Den Haag (78). Van de 342 gemeenten hebben 15 gemeenten in 2023 geen openbare apotheek. Deze gemeenten bevinden zich voornamelijk op de Waddeneilanden en in Zeeland. Dit 'gemis' wordt deels gecompenseerd door een groter aantal apotheekhoudende huisartsen.

Vergelijk met andere kaart


Apotheekhoudende huisartsenpraktijken vooral in Zeeland en noorden

In 2023 bevinden zich in 103 van de 342 gemeenten één of meer apotheekhoudende huisartsenpraktijken. De kaart toont dat de apotheekhoudende huisartsenpraktijken vooral zijn gevestigd in meer landelijke gebieden in het noorden van het land en in Zeeland. Daarmee vult dit kaartbeeld het kaartbeeld van de openbare apotheken redelijk aan. Voor het in kaart brengen van apotheekhoudende huisartsenpraktijken is gebruik gemaakt van het register van Farmatec

Vergelijk met andere kaart


Apotheken in heel Nederland goed bereikbaar

Op de kaart wordt de reistijd met de auto naar de dichtstbijzijnde apotheek vanaf het woonadres weergegeven. Hierbij zijn zowel de openbare apotheken als de apotheekhoudende huisartsenpraktijken meegenomen. Ziekenhuisapotheken zijn niet opgenomen in de kaart. Poliklinische ziekenhuisapotheken, waar patiënten na ontslag en omwonenden terecht kunnen, zijn wel in de kaart opgenomen. De meeste Nederlanders hebben een openbare apotheek of een apotheekhoudende huisarts binnen 15 minuten van het woonadres. De kortste reistijden komen voor in de stedelijke gebieden, met name in het westen. De langste reistijden doen zich voor in de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe), Overijssel en Flevoland.

Vergelijk met ander kaart


Verzorgingsgebied openbare apotheken

Verzorgingsgebied apotheekhoudende huisartsen

Overlap

Minder openbare apotheken in delen Zeeland en Noord-Nederland

Deze kaart toont het verzorgingsgebied van de openbare apotheken. De 'groene' verzorgingsgebieden zijn afgebakend op basis van een afstand van 4,5 kilometer over de weg vanaf elke locatie tot de dichtstbijzijnde openbare apotheek. Binnen deze verzorgingsgebieden woont ongeveer 91,5% van de bevolking. De afstand van 4,5 km wordt in de Geneesmiddelenwet als het verzorgingsgebied van een openbare apotheek aangemerkt. Huisartsen buiten het verzorgingsgebied van 4,5 kilometer kunnen een apotheekvergunning aanvragen. Deze, "wit" aangegeven, gebieden bevinden zich vooral in rurale gebieden in het noorden, op de Waddeneilanden, in Zeeland, rond de Peel en in het rivierengebied. In deze gebieden wonen ongeveer 1,5 miljoen (8,5%) mensen. Voor de meeste van hen wordt de levering van (recept-)geneesmiddelen door een apotheekhoudende huisarts verzorgd. Het verzorgingsgebied van apotheekhoudende huisartsen sluit redelijk aan bij het verzorgingsgebied van openbare apotheken.

Apotheekhoudende huisarts speelt vooral in Zeeland en Friesland een rol

Ongeveer 1,1 miljoen (ruim 6,5%) Nederlanders wonen binnen 4,5 km van een apotheekhoudende huisarts. De kaart Verzorgingsgebieden apotheekhoudende huisartsen toont dat de apotheekhoudende huisartsen vooral gevestigd zijn in Friesland en Zeeland. De ruimtelijke spreiding sluit redelijk aan bij die van de verzorgingsgebieden van openbare apotheken. Er is echter ook enige ruimtelijke overlap in gebieden van openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen. Er is overlap als beide voorzieningen binnen een afstand van 4,5 kilometer over de weg voorkomen. In een aantal gebieden ontbreken zowel openbare apotheken als apotheekhoudende huisartsen binnen een afstand van 4,5 kilometer. Deze gebieden liggen vooral in Flevoland en het noorden van het land.  In deze gebieden wonen bijna 600.000 mensen, ofwel 3,5% van de bevolking. De gebieden met overlappende verzorgingsgebieden liggen meer verspreid over Nederland. Hier wonen ongeveer 292.000 mensen, 1,7% van de bevolking.

Vergelijk met andere kaart

  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))