Locaties huisartsenspoedposten en SEH's

De kaart toont de spreiding van de huisartsenspoedposten (HAP Huisartsenpost (Huisartsenpost)) in relatie tot de afdelingen spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)) met 24/7-uurs openingstijden. In 2023 (peildatum december) waren er 103 HAP's die georganiseerd waren in 51 huisartsendienstenstructuren (HDS Huisartsendienstenstructuur (Huisartsendienstenstructuur)’en). Dit zijn twee huisartsenspoedposten minder dan in 2022. In 2023 (peildatum december) waren er 79 SEH’s met 24/7-uurs openingstijden. Daarnaast waren er 3 SEH’s die alleen overdag en/of in de avond open waren. 

Samenwerking tussen HAP en SEH

In Nederland werken in veel regio's HAP en de SEH samen. De mate waarin samengewerkt wordt, varieert van het delen van een gebouw tot samenwerking in triage, diagnostiek en behandeling van de patiënt. De kaart laat zien waar de HAP en SEH op dezelfde locatie zijn. Er is niet gekeken naar de mate van samenwerking in triage, diagnostiek en behandeling. In de kaart is aangegeven welke HAP’s alle avond-, nacht- en weekenduren (inclusief feestdagen) open zijn.

  Alle ANW Avond-, nacht-, en weekenddienst (Avond-, nacht-, en weekenddienst)-uren open Niet alle ANW-uren open Totaal
HAP plus 24/7 SEH 63 7 70
HAP plus ziekenhuis 8 8 16
HAP 11 6 17
Totaal 82 21 103

Meer informatie

De huisartsenspoedposten zijn gebaseerd op de Benchmark huisartsenposten 2022 (InEen 2023 InEen, Benchmark huisartsenposten 2022, Utrecht (2023)). Voor de gegevens over SEH’s is uitgegaan van de inventarisatie van juli 2023 (Hulshof et al. 2023 Hulshof, T.A., Reckman, P., Brukx, S., Kooistra, M., Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023. Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2023)) in combinatie met de recente wijziging van de SEH-locatie in Blaricum. De gegevens over huisartsenposten zijn aangevuld met kennis over wijzigingen in openingstijden en locaties die zijn opgeheven in verband met fusies of concentratie van het zorgaanbod tot en met december 2023. 


Bijna alle inwoners bereikt binnen 30 minuten een huisartsenpost

Deze kaart toont de reistijd met de auto naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost (HAP Huisartsenpost (Huisartsenpost)) die alle anw-uren open zijn. Dit zijn in totaal 82 locaties. Van de inwoners van Nederland kan 99,3% binnen de norm van 30 minuten op de dichtstbijzijnde HAP zijn. Ongeveer 125.750 mensen moeten langer dan 30 minuten reizen naar een post (inclusief de Waddeneilanden). Er zijn ook 21 huisartsenposten die niet altijd open zijn. Meestal zijn deze huisartsenposten in de nacht gesloten. De reistijd kan ook voor deze situatie worden berekend. In deze situatie hebben ongeveer 29.500 mensen een reistijd langer dan 30 minuten (99,8%).

Verzorgingsgebieden huisartsenposten

Voor een aantal mensen is de dichtstbijzijnde huisartsenpost niet de post waar men gebruik van kan maken. De patiënt moet namelijk naar de HAP waarbij de eigen huisarts is aangesloten. Ongeveer 98% van alle huisartsen is aangesloten bij een huisartsendienstenstructuur (HDS Huisartsendienstenstructuur (Huisartsendienstenstructuur)). Patiënten die een huisarts hebben die niet is aangesloten bij een HDS, kunnen niet terecht bij een HAP. De betreffende huisartsen organiseren zelf de ANW Avond-, nacht-, en weekenddienst (Avond-, nacht-, en weekenddienst)-diensten. Dit geldt voor de Waddeneilanden en in het Zuidwesten van Friesland.

Kanttekeningen

  • Op Texel en in Zuidwest-Drenthe wordt de huisartsenzorg in de ANW-uren verzorgd vanuit verschillende locaties. Voor Texel is voor de bereikbaarheidsanalyse gekozen voor een locatie in Den Burg. Voor Drenthe is voor de analyse uitgegaan van de locatie in Frederiksoord. 

Vergelijk met andere kaart


  • G.J. Kommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)