Locaties huisartsenposten en SEH's

De kaart toont de spreiding van de huisartsenposten (HAP Huisartsenpost (Huisartsenpost)) in relatie tot de afdelingen spoedeisende hulp (SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp)) met 24/7-uurs openingstijden. In 2022 (peildatum december) waren er 105 HAP's die georganiseerd waren in 53 huisartsendienstenstructuren (HDS Huisartsendienstenstructuur (Huisartsendienstenstructuur)’en). Dit zijn twee huisartsenposten minder dan in 2021. In 2022 (peildatum juli) waren er 80 SEH’s met 24/7-uurs openingstijden. Daarnaast waren er 3 SEH’s die alleen overdag en/of in de avond open waren. 

Samenwerking tussen HAP en SEH

In Nederland werken in veel regio's HAP en de SEH samen. De mate waarin samengewerkt wordt, varieert van het delen van een gebouw tot samenwerking in triage, diagnostiek en behandeling van de patiënt. De kaart laat zien waar de HAP en SEH op dezelfde locatie zijn. Er is niet gekeken naar de mate van samenwerking in triage, diagnostiek en behandeling. In de kaart is aangegeven welke HAP’s alle avond-, nacht- en weekenduren (inclusief feestdagen) open zijn.

  Alle ANW Avond-, nacht-, en weekenddienst (Avond-, nacht-, en weekenddienst)-uren open Niet alle ANW-uren open Totaal
HAP plus 24/7 SEH 64 6 70
HAP plus ziekenhuis 10 6 16
HAP 11 8 19
Totaal 85 20 105

Meer informatie

De huisartsenposten zijn gebaseerd op de Benchmark huisartsenposten 2021 (InEen 2022InEen, Benchmark huisartsenposten 2021, Utrecht (2022)). Voor de gegevens over SEH’s is uitgegaan van de inventarisatie van juli 2022 (RIVM 2022RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2022 Analyse gevoelige ziekenhuizen, Bilthoven (2022)). De gegevens over huisartsenposten zijn aangevuld met kennis over locaties die zijn opgeheven in verband met fusies of concentratie van het zorgaanbod tot en met december 2022. 


Bijna 100% bereikt binnen 30 minuten een huisartsenpost

Deze kaart toont de reistijd met de auto naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost (HAP Huisartsenpost (Huisartsenpost)). Van de inwoners van Nederland kan 99,9% binnen de norm van 30 minuten op de dichtstbijzijnde HAP zijn. Ongeveer 25.600 mensen moeten langer dan 30 minuten reizen naar een post (inclusief de Waddeneilanden). In totaal zijn er 20 huisartsenposten niet alle avond- nacht- en weekenduren open (ANW Avond-, nacht-, en weekenddienst (Avond-, nacht-, en weekenddienst)-uren). De reistijd naar alleen de huisartsenposten die alle ANW-uren open zijn, is ook in kaart gebracht.

Verzorgingsgebieden huisartsenposten

Voor een aantal mensen is de dichtstbijzijnde huisartsenpost niet de post waar men gebruik van kan maken. De patiënt moet namelijk naar de HAP waarbij de eigen huisarts is aangesloten. Ongeveer 98% van alle huisartsen is aangesloten bij een huisartsendienstenstructuur (HDS Huisartsendienstenstructuur (Huisartsendienstenstructuur)). Patiënten die een huisarts hebben die niet is aangesloten bij een HDS, kunnen niet terecht bij een HAP. De betreffende huisartsen organiseren zelf de ANW-diensten. Dit geldt voor de Waddeneilanden en in het Zuidwesten van Friesland.

Kanttekeningen

  • Op Texel en in Zuidwest-Drenthe wordt de huisartsenzorg in de ANW-uren verzorgd vanuit verschillende locaties. Voor Texel is voor de bereikbaarheidsanalyse gekozen voor een locatie in Den Burg. Voor Drenthe is voor de analyse uitgegaan van de locatie in Frederiksoord. 

Vergelijk met andere kaart

  • G.J. Kommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)