Nederland telt ruim 8.630 werkzame tandartsen

Op 1 januari 2020 werkten er volgens het BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-regsiter  8.630 tandartsen in de zorgsector; 8.085 tandartsen en 545 tandheelkundig specialisten (orthodontisten en tandartsen met specialisatie mondziekten en kaakchirurgie). 

Bijna 3.570 mondhygiënisten

In de eerstelijns mondzorg zijn ook mondhygiënisten werkzaam, zij richten zich op de preventieve mondzorg, met name op het voorkomen van aandoeningen. De mondhygiënisten zijn niet in het BIG-register opgenomen. Op 1 januari 2019 waren volgens een schatting van het Nivel 3.569 mondhygiënisten werkzaam in Nederland. Mannen geven aan meer te werken dan vrouwen (41,7 uur en 0,91 FTE Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek. (Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek.) versus 31,6 en 0,76 FTE). De werkweek-lengte en aanstellings-omvang neemt af met de leeftijd; de oudere leeftijdsgroepen werken minder FTE en uren dan de jongere (NIVEL 2019NIVEL, Het aanbod aan tandartsen en mondhygiënisten in Nederland; Een enquête-onderzoek ten behoeve van de raming Eerstelijns Mondzorg 2019 van het Capaciteitsorgaan, Utrecht (2019)).

Tabel: Aantal werkzame tandartsen in de zorgsector 2020
Werkzaam in de zorg Mannen Vrouwen Totaal
Tandartsen 4.315 3.765 8.085
Orthodontisten 155 125 275
Kaakchirurgen 205 65 270
Totaal 4.675 3.955 8.630

Bron: BIG-register;  Achterliggende cijfers op CBS-Statline 


Toename aantal tandartsen

Ten opzichte van 2013 is het totaal aantal werkzame tandartsen met ruim 6% toegenomen. Dit is inclusief tandheelkundig specialisten (orthodontisten en tandartsen met specialisatie mondziekten en kaakchirurgie).

Tandartsen doen steeds meer arbeidsintensieve handelingen

Trends in de toename van het aantal tandartsen hangen samen met verschillende factoren. Naast algemene ontwikkelingen als deeltijdwerken en vergrijzing gaat het ook om meer zorginhoudelijke veranderingen. Zo heeft er onder andere door aandacht voor preventie in de tandheelkundige praktijk en poetsen met fluoridetandpasta een taakverschuiving plaatsgevonden van het trekken van het volledige gebit naar arbeidsintensieve verrichtingen waardoor er meer tandartsen nodig zijn.


  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)