Naar functie

Sla de grafiek Werkzame verloskundige 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Beroepenregistraties verloskundigen

  • Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een geboortecentrum, gezondheidscentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting
  • Eerstelijnsverloskundige in loondienst van een zelfstandig gevestigde verloskundige
  • Achterliggende cijfers: Databank Nivel

In 2021 naar schatting 3.940 werkzame verloskundigen

Op 1 januari 2021 waren er volgens de Nivel-registratie in Nederland naar schatting 3.940 praktiserende verloskundigen. De gemiddelde leeftijd van de verloskundigen is 41,9 jaar. In vergelijking met 2018 is de groep verloskundigen aan het vergrijzen. Vanaf 40 jaar zien we dat de groep verloskundigen in 2021 groter is dan in 2018, terwijl voor de leeftijdscategorieën onder de 35 jaar de groep verloskundigen in 2021 juist kleiner is dan in 2018. Deze ontwikkeling houdt waarschijnlijk verband met het feit dat de instroom in de opleiding de laatste jaren wat lager lag, terwijl de groep verloskundigen die al langer werkzaam zijn wel is toegenomen (Kenens & Batenburg 2021Kenens, R., Batenburg, R., Cijfers uit de Nivel-registratie van verloskundigen; Resultaten van de peiling 2021, Utrecht (2021)).

Grootste deel eerstelijnsverloskundigen werkzaam als zelfstandig gevestigde

De praktiserende verloskundigen zijn over het algemeen werkzaam als zelfstandig gevestigde in een verloskundige praktijk (61%) of als waarnemer (25%). Klinisch werkzame verloskundigen vormen 10% van de responsgroep. Eerstelijns verloskundigen in loondienst van een instelling (geboortecentrum, gezondheidscentrum, ziekenhuis of vergelijkbare instelling/stichting) en zij die in loondienst zijn van een verloskundige praktijk, vormen met 3% en 5% de kleinste groepen (Kenens & Batenburg 2021Kenens, R., Batenburg, R., Cijfers uit de Nivel-registratie van verloskundigen; Resultaten van de peiling 2021, Utrecht (2021)).

Aantal verloskundige actieve huisartsen niet precies bekend

Ook huisartsten kunnen verloskundige zorg bieden, dat wil zeggen bevallingen doen en pre- en postnatale zorg bieden. Het is niet precies bekend hoeveel verloskundig actieve huisartsen er zijn. In 2020 stonden ongeveer 42 huisartsen ingeschreven in het register Verloskunde van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB 2021CHBB, Jaarverslag 2019-2020 College voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden, Utrecht (2021)).


Grafiek Werkzame verloskundigen 1993-2021

Sla de grafiek Werkzame verloskundigen 1993-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Beroepenregistratie verloskundigen

Aantal verloskundigen neemt toe

Het aantal verloskundigen is toegenomen van 1.196 in 1993 tot 3.940 in 2021. Vergeleken met de peiling van 2018 is het aantal praktiserende verloskundigen met 500 toegenomen, een groei van 14,5%. Dat is een jaarlijkse groei van gemiddeld 4,8%. Tussen 2008 en 2018 is het aantal praktiserende verloskundigen met 1.079 verloskundigen toegenomen, wat neerkomt op een gemiddelde groei van 4,6% per jaar (Kenens et al. 2020Kenens, R., van der Velden, L., Vis, E., Batenburg, R., Cijfers uit de registratie van verloskundigen; peiling 2018, Utrecht (2020))


  • Bronverantwoording
  • Om het totaal aantal praktiserende verloskundigen te kunnen schatten, maakt het Nivel naast de gegevens uit de Nivel-registratie van verloskundigen gebruik van het aantal BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-geregistreerde verloskundigen en van aantal medisch geschoolde van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. Harbers, red. (RIVM)
  • C. Deuning (RIVM)