Contact met tandarts naar leeftijd en geslacht 2020

Sla de grafiek Contact met de tandarts 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

Ongeveer 79% van de bevolking bezoekt jaarlijks de tandarts

Ongeveer 79% van alle inwoners van Nederland heeft naar eigen zeggen in 2020 minstens één keer contact met een tandarts. Redenen voor het tandartsenbezoek zijn de periodieke controle, behandeling, bijvoorbeeld naar aanleiding van de controle, of acute klachten. Een patiënt die de tandarts bezocht, deed dat gemiddeld 3 keer per jaar. Het percentage dat minimaal 1 keer per jaar de tandarts bezoekt is groter onder vrouwen dan onder mannen. Ongeveer 39% van de inwoners gaat minimaal 1 keer per jaar naar de mondhygiënist. Het aantal contacten met deze zorgverleners is onbekend. 

Advies: vanaf 2 jaar naar tandarts of mondhygiënist

Het Ivoren Kruis adviseert om kinderen vanaf het tweede levensjaar jaarlijks mee te nemen naar de tandarts of mondhygiënist. Mensen met een kunstgebit wordt geadviseerd om één maal per twee jaar een bezoek aan de tandarts te brengen (Ivoren Kruis, 2015).

Contact met de tandarts naar opleiding 2020

Sla de grafiek Contact met de tandarts naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

Bezoek aan de tandarts neemt toe met opleidingsniveau

Bijna 86% van de hoog opgeleide mensen heeft in 2020 naar eigen zeggen ten minste één contact met een tandarts. Dit percentage is bijna anderhalf maal zo groot als het percentage (64%) laagst opgeleide mensen dat minimaal één maal de tandarts bezocht. Met het stijgen van het opleidingsniveau neemt het percentage personen dat de tandarts bezoekt toe, maar daalt het aantal contacten met de tandarts. Zo gaande hoogstopgeleiden gemiddeld 2,5 keer naar de tandarts en de laagstopgeleiden 2,3 keer.


  Bijna helft van 12- tot en met 15-jarigen bezoekt orthodontist

  De orthodontist werd in 2019 door bijna de helft van de 12- tot en met 15-jarigen ten minste één maal geconsulteerd, onder 16- tot en met 19-jarigen was dit aandeel nog ruim 26,5%, om in oudere leeftijdsgroepen te dalen tot rond de 4%. Het verschil tussen mannen en vrouwen is gering, respectievelijk 8,1 en 8,6%. Het aantal contacten per persoon is niet bekend.


  Bezoek mondhygiënist hoogst onder 55 tot en met 64-jarigen

  In de leeftijdsgroepen van 30 tot en met 74 jaar gaf meer dan een derde van de mensen aan in 2019 de mondhygiënist bezocht te hebben. Met 45,9% was het aandeel 55- tot en met 64-jarigen bijna twee keer zo groot als in de jongere en oudste leeftijdsgroepen. Meer vrouwen dan mannen brachten in dit jaar een bezoek aan de mondhygiënist, respectievelijk 35,3 en 40,5%.


  Contact met een zorgverlener 2014-2020

  Sla de grafiek Contact met een zorgverlener 2014-2020 over en ga naar de datatabel

  Bron: CBS-Gezondheidsenquête

  Daling zorggebruik

  In de periode 2014-2020 zijn per beroepsgroep verschillende ontwikkelingen in het gebruik te zien. Zo is het percentage personen dat gebruik maakt van huisartsen zorg na een toename in 2015 redelijk stabiel. Fysio- en oefentherapie laat een ander beeld zien dat zich kenmerkt door meer fluctuaties. Het percentage gebruikers van tandheelkundige zorg nam in 2017 toe, waarna het zich weer stabiliseerde.

  COVID-19-uitbraak van invloed op het zorggebruik

  De daling van het zorggebruik in 2020 kan gerelateerd worden aan het feit dat er aan het begin van de COVID-19-uitbraak per saldo minder gezondheids- en zorgdiensten werden geleverd. De mondzorg kwam bijna tot stilstand in de eerste weken van het tweede kwartaal, huisartsen leverden tijdens de piek van de coronapandemie minder zorg. In het vierde kwartaal van 2020 lag het zelfgerapporteerde zorggebruik voor zowel huisarts als specialist als tandarts op vergelijkbaar niveau als in het vierde kwartaal van 2019 (CBS, 2020).

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))