In het kort

In het onderwerp fysieke leefomgeving staat informatie over de volgende milieufactoren: binnenmilieu, luchtverontreiniging (fijn stof, stikstofdioxide en ozon), geluid, water en straling (ioniserend, uv en elektromagnetische velden). Naast milieufactoren hebben ook de inrichting van de leefomgeving (inclusief de hoeveelheid en kwaliteit van het groen) en de klimaatverandering invloed op de gezondheid. 

  • Ongunstige milieu-omstandigheden veroorzaken 4,0% van de totale ziektelast De ziektelast wordt uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALY) en is opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). in Nederland

  • Luchtverontreiniging zorgt voor merendeel ziektelast door milieufactoren

  • In 2020 ondervond 12,9% van alle inwoners naar eigen zeggen in het afgelopen jaar ernstige hinder door geluid van wegverkeer 

  • Het drinkwater in Nederland voldoet aan de kwaliteitsnormen van het drinkwaterbesluit 

  • Vooral door natuurlijke stralingsbronnen is iedere Nederlander blootgesteld aan 1,7 tot 2,5 mSv MilliSievert. Maat voor de 'effectieve dosis' ioniserende straling, ofwel de hoeveelheid straling waarmee het lichaam gemiddeld genomen belast wordt. per jaar

  • Kunstmatige bronnen dragen beperkt aan dagelijkse stralingsblootstelling bij